Kodeks Etyki

Absolwentów i Praktyków Terapii Naturalnych i Komplementarnych Szkoły Zen Reiki w Polsce

z dnia 3 września 2011 roku

po zmianie 31 grudnia 2023 roku

 §1

Aby zapewnić ochronę całego społeczeństwa, przywrócić miłość, pokój i dobro, praktycy terapii naturalnych powinni przestrzegać następujących zasad.

 §2

 1. Uczciwość: a. praktyk terapii naturalnych zobowiązany jest do prowadzenia uczciwego i przykładnego życia;
  b. wystrzegania się reprezentowania przed klientami oraz opinią publiczną nierzetelnych, nieprawdziwych i mylących informacji;
  c. nieangażowania się w reklamę, która jest fałszywa lub zmanipulowana.
 2. Niewłaściwe relacje: praktyk terapii naturalnych nie angażuje się w związki seksualne z klientem, chyba że relacja klient – terapeuta została zakończona co najmniej rok wcześniej a klient zrozumiał, że relacje klient – terapeuta dobiegły końca.
 3. Prywatność: a. praktyk terapii naturalnych zachowuje pełną poufność;
  b. gdy praktyk terapii naturalnych zauważy niepokojące zachowania swojego klient lub dowie się, że klient jest w niebezpieczeństwie, może tę wiadomość przekazać innym specjalistom: lekarzowi, psychologowi, terapeucie, a w wyjątkowych sytuacjach również Policji lub Straży Pożarnej.
 4. Odpowiedzialność: a. praktyk terapii naturalnych wykonuje swój zawód profesjonalnie i bierze pełną odpowiedzialność za wszystkie swoje działania;
  b. dba o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne oraz powstrzymuje się od jakiegokolwiek zachowania, które mogłoby zmniejszy jego zdolności terapeutyczne.
 5. Obowiązek: a. praktyk terapii naturalnych zobowiązuje się do poprawy stanu zdrowia i dobrego samopoczucia swojego klienta;
  b. praktyk terapii naturalnych zawsze stara się stosować metody diagnozowania i terapii, które są zgodne z obecną wiedzą o medycynie naturalnej i medycznej. Zapewnia klientom informacje o stosowanych i wykorzystywanych przez siebie technikach diagnostycznych i terapiach oraz informuje o potencjalnych alternatywnych metodach diagnostycznych i terapeutycznych, tak aby klient miał pełną świadomość przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu zgody na zalecone przez praktyka terapii naturalnych podejście diagnostyczne i terapeutyczne;
  c. w ramach obowiązku zapewnienia opiekę swoim klientom. Podejmuje wszelkie starania, aby ułatwić klientowi dostęp do wysokiej jakości, bezpiecznej i niezawodnej pomocy;
  d. praktyk terapii naturalnych zobowiązany jest do poinformowania klienta, że przed rozpoczęciem stosowania przez niego jakichkolwiek leków, suplementów lub zabiegów zaleconych w ramach terapii naturalnej, konieczna jest konsultacja z lekarzem prowadzącym;
  e. praktyk terapii naturalnych nie stawia diagnoz w medycznym tego słowa znaczeniu. Nie może zastąpić lekarza, psychologia lub terapeuty;
  f. praktyk terapii naturalnych zaleca klientowi stały kontakt z lekarzem prowadzącym w celu monitorowania stanu zdrowia klienta oraz do użycia rzetelnych środków w celu dokładnej oceny czy terapie naturalne przynoszą zamierzone efekty.
 6. Kompetencje: a. praktyk terapii naturalnych zachowuje w swoim zawodzie biegłość i kompetencje, które pozwalają na prowadzenie skutecznych zabiegów oraz administrowanie prowadzoną przez siebie działalnością;
  b. jest świadomy, że nauka trwa całe życie. Uczestniczy w kursach i szkoleniach z zakresu terapii naturalnych oraz rozumie ciągłą potrzebę doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności. Wciąż dokonali swoje kompetencje z zakresu medycyny: anatomii, fizjologii, patologii, psychologii człowieka i medycyny naturalnej.
  c. potrafi rozwiązywać problemy związane ze swoją pracą jako praktyka terapii naturalnych;
  d. dba o poziom sprawności fizycznej i umysłowej niezbędnej do praktyki terapii naturalnych
 7. Dyskryminacja: a. praktyk terapii naturalnych może samodzielnie decydować, kogo i czy otoczyć klienta swoją opieką;
  b. jeżeli przypadek jest nagły, praktyk terapii naturalnych zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby pomóc osobie poszkodowanej i udzielić jej pierwszej i podstawowej pomocy;
  c. praktyk terapii naturalnych nie może odmówić opieki nad osobą ze względu na płeć, wyznanie, religię, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, status społeczny lub pochodzenie;
  d. po rozpoczęciu relacji klient – terapeuta, praktyk terapii naturalnych zobowiązany jest zapewnić opiekę na najwyższym poziomie do momentu, gdy nie zostanie ona całkowicie zakończona. Zakończenie opieki kończy relacje klient – terapeuta.
 8. Informacja i komunikacja: a. praktyk terapii naturalnych ma obowiązek utrzymywania odpowiedniej, zrozumiałej dla klienta komunikacji a także do edukowania i przekazania klientowi ważnych informacje o żywieniu i promocji zdrowia. Edukacja klienta to kluczowy element każdej prowadzonej terapii naturalnej;
  b. praktyk terapii naturalnych zobowiązany jest udostępnić swoim klientom możliwość przeprowadzania konsultacji telefonicznych. Niewskazane jest udzielanie konsultacji telefonicznych osobom, które nie są osobiście znane praktykowi terapii naturalnych;
  c. na wniosek klienta, praktyk terapii naturalnych zobowiązany jest przekazać klientowi pełną dokumentację przeprowadzonych przez siebie zabiegów i terapii naturalnych;
  d. praktyk terapii naturalnych zachowuje pełną poufność wszystkich danych dotyczących klientów.
 9. Konflikt interesów: Jeżeli praktyk terapii naturalnych napotyka w trakcie terapii na konflikt interesów to rozwiąże go na korzyść klienta.
 10. Niewłaściwe postępowanie: praktyk terapii naturalnych nie może zalecać, dostarczać ani dążyć do uzyskania jakiejkolwiek rekompensaty za udzieloną pomoc terapeutyczną, która nie jest wskazana dla jego klienta.
 11. Wpływ: praktyk terapii naturalnych nie wywiera wpływu na swojego klienta. Wyrzeka się wszelkich działań, które są sprzeczne z najlepszym interesem klienta.
 12. Przyjmowanie prezentów: praktyk terapii naturalnych nie przyjmuje prezentów od jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, które można uznać za prezenty mające wpłynąć na profesjonalne i rzetelne usługi praktyka terapii naturalnych.

§3

Zobowiązanie praktyka terapii naturalnych

 

Uroczyście zobowiązuję się:

 1. Zachowywać pełną poufność i nie przekazywać uzyskanych informacji od klienta osobom trzecim.
 2. Zapewnić bezpieczeństwo i pełną wygodę dla klienta i ucznia w gabinecie terapeutycznym oraz miejscu nauki.
 3. Traktować klienta i ucznia z największym szacunkiem.
 4. Podchodzić do klienta i ucznia z czystym sercem, bez uprzedzeń, z radością, miłością i dobrocią.
 5. a. Przed podjęciem jakichkolwiek czynności, omówić całą procedurę zabiegu i/lub nauki.
  b. Nauczyciel zobowiązuje się do przedstawienia pisemnego skryptu na każdym poziomie nauki oraz do wydania czytelnego świadectwa i/lub certyfikatu potwierdzającego uzyskaną wiedzę oraz zdolności.
 6. Szanowania innych ścieżek rozwoju terapii naturalnych, bez oceniania i jakiegokolwiek komentowania.
 7. W przypadku poważnych zaburzeń zdrowotnych skierować klienta do wykwalifikowanego lekarza.
 8. a. Nie wykonywać diagnozy chorób klienta.
  b. Nigdy nie zachęcać do przyjmowania lub odstawiania jakiegokolwiek leku.
  c. Nie udzielać żadnych obietnic dotyczących leczenia i/lub uzdrowienia.
 9. Być wrażliwym i otwartym na indywidualne potrzeby klienta i ucznia.
 10. a. Pracować uczciwie tworząc harmonijne stosunki z otoczeniem.
  b. Godnie reprezentować społeczność praktyków terapii naturalnych oraz Szkołę Zen Reiki w Polsce.
  c. Pełnić rolę latarni w swojej społeczności lokalnej.
 11. Aktywnie działać na rzecz rozwoju terapii naturalnych w swoim miejscu zamieszkania.
 12. Prowadzić badania z dziedzin terapii naturalnych oraz publikować je w czasopismach oraz w Internecie.

Kodeks Etyki Praktyków Terapii Naturalnych i Komplementarnych Szkoły Zen Reiki w Polsce można otrzymać w sekretariacie szkoły oraz odnaleźć w najwiekszych bibliotekach w Polsce.

ISBN: 978-83-942986-5-4

 

Historia dokumentu:

 • 3 września 2011 roku – powstanie Kodeksu Etyki praktyka terapii naturalnych
 • 1 czerwca 2017 roku – pierwsza nowelizacja Kodeksu Etyki, dodanie treści §2
 • 31 grudnia 2023 roku – druga nowelizacja Kodeksu Etyki; zmiana nazwy z: Kodeks Etyki praktyka terapii naturalnych na Kodeks Etyki Absolwentów i Praktyków Terapii Naturalnych i Komplementarnych Szkoły Zen Reiki w Polsce oraz doprecyzowanie zapisów §2 pkt. 5d i 5f

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close