Mistrzowie Szkoły Zen Reiki w Polsce – leczenie Metodą Reiki

Jubileusz Szkoły Zen Reiki w Polsce - 10 lat!


Szkoła Zen Reiki w Polsce™ została założona 3 września 2011 roku w Krakowie przez Piotra Dacjusza Górskiego (nauczyciela i mistrza Metody Reiki). Celem szkoły było przede wszystkim nauczanie metod naturalnego uzdrawinia wg Usui Reiki jak również technik medytacji i rozwoju osobistego. Głównym celem szkoły było i nadal jest inspirowanie do samorozwoju oraz poszerzania swoich kwalifikacji w metodach i terapiach naturalnych.

W roku 2016 szkoła został zarejestrowana przez Ministra Edukacji Narodowej i wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych jako niepubliczna placówka systemu oświaty pn. Szkoła Zen Reiki w Polsce.

W roku 2021 Szkoła Zen Reiki w Polsce obchodziła jubileusz 10-lecia swojego powstania.

3 września 2021 roku decyzją dyrektora i organu prowadzącego placówkę powołane zostało pierwsze w Polsce Podyplomowe Studium Terapii Naturalnych i Komplementarnych Szkoły Zen Reiki w Polsce.

Główny cel działalności Szkoły Zen Reiki w Polsce

Głównym celem działalności szkoły jest umożliwienie rozwoju osobowości oraz zdobywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i rozwoju uzdolnień, w szczególności z uwzględnieniem wymogów rynku pracy. Placówka umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Do szczególnych zadań szkoły należą

 1. przygotowywanie kandydatów do wykonywania zawodów związanych z medycyną naturalną,
 2. edukacja w zakresie medycyny naturalnej w szczególności podnoszenie kwalifikacji zawodowych terapeutów oraz praktyków,
 3. doskonalenie wiedzy oraz edukacja o promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia,
 4. edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. inspirowanie do samorealizacji oraz doskonalenia osobistego oraz zawodowego.

Szkoła Mistrzów Reiki w Polsce realizuje swoje zadania poprzez

 1. organizację zajęć w systemie stacjonarnym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym lub w systemie łączącym wymienione formy,
 2. organizację zajęć i warsztatów wyjazdowych w zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych i/lub wypoczynkowych i/lub na zlecenie firm zewnętrznych,
 3. organizację kursów oraz innych form kształcenia prowadzonych w trybie kształcenia na odległość w systemie e-learning,
 4. zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz uzupełniania wiedzy i rozwoju ogólnego słuchaczy,
 5. stosowanie w kształceniu nowoczesnych metod, technik audiowizualnych i technologii informatycznych.

Dodatkowe kompetencje organu prowadzącego szkołę

 1. Zrzeszanie wykwalifikowanych nauczycieli rozwoju osobistego, metod naturalnego uzdrawiania oraz promocji zdrowia.
 2. Akredytacja szkoleń i kursów terapii naturalnych oraz metod naturalnego uzdrawiania np. biomasażu, naturopatiireiki czy też uzdrawiania pranicznego.
 3. Ustalanie programu szkoleń i kursów.
 4. Unifikacja i standaryzacja dokumentów i zaświadczeń.
 5. Pomoc dla nauczycieli oraz uczniów.
 6. Prowadzenie rejestru wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów w dziedzinie rozwoju osobistego oraz metod naturalnego uzdrawiania.
 7. Przedłużanie licencji i akredytacji nauczycieli.
 8. Współpraca z międzynarodowymi instytutami, federacjami, związkami i innymi organizacjami szkoleniowymi.

Mistrzowie Szkoły Zen Reiki w Polsce

Zajęcia na poszczególnych formach kształcenia ustawicznego w Szkole Zen Reiki w Polsce prowadzą osoby o kwalifikacjach odpowiadających programom nauczania, gwarantujące należyty poziom prowadzonych form kształcenia. W gronie wykładowców naszej szkoły są:

 1. nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelniach polskich i zagranicznych,
 2. edukatorzy oświaty,
 3. metodycy i specjaliści w zakresie dydaktyki,
 4. autorzy i organizatorzy szkoleń i warsztatów metodycznych,
 5. psychologowie,
 6. nauczyciele,
 7. specjaliści w danej dziedzinie wiedzy i umiejętności np. bioenergoterapeuci, mistrzowie i nauczyciele Metody Reiki, masażyści, dietetycy, coachowie itp.
 8. pracownicy służb bhp,
 9. instruktorzy np. rekreacji ruchowej, jogi, dietetyki i trenerzy sportowi,
 10. przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek,
 11. oraz inne osoby, w zależności od kwalifikacji i potrzeb organizatora kształcenia.

 Stale współpracujący wykładowcy i nauczyciele Szkoły Zen Reiki w Polsce