O Szkole Zen Ren Reiki w Polsce

Szkoła Zen Reiki w Polsce™ została założona 3 września 2011 roku przez nauczyciela Piotra Dacjusza Górskiego. Celem szkoły jest przede wszystkim nauczanie technik medytacji i rozwoju osobistego jak również metod duchowego i naturalnego uzdrawiania w duchu reiki. Szkoła inspiruje do samorozwoju oraz poszerzania swoich kwalifikacji w metodach terapii naturalnych.

W roku 2016 szkoła został zarejestrowana przez Ministra Edukacji Narodowej i wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych jako niepubliczna placówka systemu oświaty.

W roku 2021 Szkoła obchodzi jubileusz 10-lecia swojego powstania.


Główny cel działalności Szkoły Zen Reiki w Polsce

Głównym celem działalności szkoły jest umożliwienie rozwoju osobowości oraz zdobywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i rozwoju uzdolnień, w szczególności z uwzględnieniem wymogów rynku pracy. Placówka umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Do szczególnych zadań szkoły należą

 1. przygotowywanie kandydatów do wykonywania zawodów związanych z medycyną naturalną,
 2. edukacja w zakresie medycyny naturalnej w szczególności podnoszenie kwalifikacji zawodowych terapeutów oraz praktyków,
 3. doskonalenie wiedzy oraz edukacja o promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia,
 4. edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. inspirowanie do samorealizacji oraz doskonalenia osobistego oraz zawodowego.

Szkoła realizuje swoje zadania poprzez

 1. organizację zajęć w systemie stacjonarnym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym lub w systemie łączącym wymienione formy,
 2. organizację zajęć i warsztatów wyjazdowych w zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych i/lub wypoczynkowych i/lub na zlecenie firm zewnętrznych,
 3. organizację kursów oraz innych form kształcenia prowadzonych w trybie kształcenia na odległość w systemie e-learning,
 4. zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz uzupełniania wiedzy i rozwoju ogólnego słuchaczy,
 5. stosowanie w kształceniu nowoczesnych metod, technik audiowizualnych i technologii informatycznych.

Dodatkowe kompetencje organu prowadzącego szkołę

 1. Zrzeszanie wykwalifikowanych nauczycieli rozwoju osobistego, metod naturalnego uzdrawiania oraz promocji zdrowia.
 2. Akredytacja szkoleń i kursów terapii naturalnych oraz metod naturalnego uzdrawiania np. biomasażu, naturopatiireiki czy też uzdrawiania pranicznego.
 3. Ustalanie programu szkoleń i kursów.
 4. Unifikacja i standaryzacja dokumentów i zaświadczeń.
 5. Pomoc dla nauczycieli oraz uczniów.
 6. Prowadzenie rejestru wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów w dziedzinie rozwoju osobistego oraz metod naturalnego uzdrawiania.
 7. Przedłużanie licencji i akredytacji nauczycieli.
 8. Współpraca z międzynarodowymi instytutami, federacjami, związkami i innymi organizacjami szkoleniowymi.