Umowa o świadczenie usług edukacyjnych – WZÓR

wersja V.21

§1. Przedmiotem niniejszej umowy jest odpłatne świadczenie usług edukacyjnych przez Szkołę Zen Reiki w Polsce w Katowicach wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych w 2016 roku pod pozycją 130495 (Adres: ul. Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice) na rzecz ***imię i nazwisko***, adres zamieszkania ***adres***, numer PESEL ***pesel*** zwanego dalej Kandydatem lub Słuchaczem.

§2. Szkoła zobowiązuje się do świadczenia usług edukacyjnych na wybranym przez Kandydata kierunku: ***rodzaj i termin kursu***, zgodnie z sylabusem kursu/przedmiotu a Słuchacz zobowiązuje się do przestrzegania zasad postepowania określonych w statucie Szkoły oraz regulaminach i zarządzeniach obowiązujących w szkole.

§3. Nazwę kursu oraz jego termin Kandydat samodzielnie wybrał i podał do wiadomości Szkole wysyłając zgłoszenie na kurs dokształcający/szkolenie organizowane przez Szkołę Zen Reiki w Polsce, które stanowi integralną część niniejszej umowy.

§4. Umowa zostaje zawarta po:

  1. wypełnieniu i przesłaniu do Szkoły Zen Reiki w Polsce w wersji elektronicznej wniosku – zgłoszenia na kurs dokształcający/szkolenie, oraz
  2. uiszczeniu wpisowego według ceny wyszczególnionej na stronie internetowej www.zenreiki.szkola.pl w zakładce informacyjnej dla danego kursu.

§5. Po otrzymaniu wniosku – zgłoszenia na kurs dokształcający/szkolenie oraz potwierdzeniu wpłaty, Dyrektor Szkoły potwierdza wpisanie Kandydata na listę uczniów/słuchaczy wysyłając potwierdzenie przyjęcia na podany w zgłoszeniu adres e-mail (***mail***).

§6. Na wniosek Kandydata i za zgodą Dyrektora Szkoły, opłata za kurs może zostać uregulowana w pierwszym dniu kursu lub podzielona na raty.

§7. Jeżeli opłata za kurs regulowana jest w formie miesięcznego czesnego, Słuchacz zobowiązuje się do opłacania czesnego do 5 dnia każdego miesiąca z góry.

§8. W skład ceny kursu wchodzą: materiały dydaktyczne, oprogramowanie do wykorzystania podczas kursu, konsultacje z wykładowcą przez okres trwania kursu, egzamin końcowy, świadectwo i/lub certyfikat ukończenia kursu, zaświadczenie ukończenia kursu.

§9. Na podany przez Kandydata adres mailowy ***mail*** zostanie przesłany grafik szkolenia nie później niż na 1 dzień przed jego rozpoczęciem, na którym zostaną wyszczególnione: daty i godziny zajęć.

§10. W przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników danego kursu Szkoła Zen Reiki w Polsce zastrzega sobie prawo do:

  1. zmiany terminu rozpoczęcia kursu,
  2. jego odwołania.

§11. Gdy Kandydat dokonał opłaty za kurs, w sytuacji opisanej w §10 pkt. 2, przysługuje mu prawo 100% zwrotu wpłaconej kwoty w tym również wpisowego.

§12. Z ważnych powodów Kandydat może zmienić termin rozpoczęcia kursu lub też wskazać inną osobę, która w jego miejsce będzie mogła skorzystać z kursu po przedłożeniu pisemnego wniosku do Szkoły Zen Reiki w Polsce.

§13. Umowa niniejsza może zostać wypowiedziana przez Szkołę w trybie natychmiastowym w przypadku nieuzyskania wpisu do ewidencji – Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych lub utraty uprawnień.

§14. W przypadku opisanym w §13 Słuchaczowi nie przysługuje roszczenie o rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki ani prawo do odszkodowania z tego tytułu. Opłaty poniesione za dotychczasową naukę w tym opłata wpisowa oraz opłata czesnego nie podlegają zwrotowi.

§15. 1. Liczbę osób w grupie ustala się na: od 10 osób do 60 osób.

§15. 2. Liczbę osób na warsztatach i ćwiczeniach ustala się na: od 4 do 10 osób.

§16. Czas trwania jednej godziny lekcyjnej wynosi 45 minut.

§17. Program szkolenia będzie realizowany zgodnie z sylabusem przedmiotu dostępnym dla Słuchacza na stronie grupy po zalogowaniu się.

§18. Słuchacz oświadcza, że w pełni rozumie treść tej Umowy, akceptuje jej postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania tych postanowień umownych, które dotyczą jego osoby.

§19. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo oświatowe oraz akty wykonawcze do ustawy, Statut Szkoły Zen Reiki w Polsce, Regulamin kursów dokształcających i szkoleń Szkoły Zen Reiki w Polsce, Zarządzenia Dyrektora Szkoły oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§20. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny w Katowicach.

§21. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§22. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

<<< KONIEC WZORU >>> V.21

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close