Umowa o świadczenie usług edukacyjnych – WZÓR

wersja V.21

§1. Przedmiotem niniejszej umowy jest odpłatne świadczenie usług edukacyjnych przez Szkołę Zen Reiki w Polsce w Katowicach wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych w 2016 roku pod pozycją 130495 (Adres: ul. Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice) na rzecz ***imię i nazwisko***, adres zamieszkania ***adres***, numer PESEL ***pesel*** zwanego dalej Kandydatem lub Słuchaczem.

§2. Szkoła zobowiązuje się do świadczenia usług edukacyjnych na wybranym przez Kandydata kierunku: ***rodzaj i termin kursu***, zgodnie z sylabusem kursu/przedmiotu a Słuchacz zobowiązuje się do przestrzegania zasad postepowania określonych w statucie Szkoły oraz regulaminach i zarządzeniach obowiązujących w szkole.

§3. Nazwę kursu oraz jego termin Kandydat samodzielnie wybrał i podał do wiadomości Szkole wysyłając zgłoszenie na kurs dokształcający/szkolenie organizowane przez Szkołę Zen Reiki w Polsce, które stanowi integralną część niniejszej umowy.

§4. Umowa zostaje zawarta po:

  1. wypełnieniu i przesłaniu do Szkoły Zen Reiki w Polsce w wersji elektronicznej wniosku – zgłoszenia na kurs dokształcający/szkolenie, oraz
  2. uiszczeniu wpisowego według ceny wyszczególnionej na stronie internetowej www.zenreiki.szkola.pl w zakładce informacyjnej dla danego kursu.

§5. Po otrzymaniu wniosku – zgłoszenia na kurs dokształcający/szkolenie oraz potwierdzeniu wpłaty, Dyrektor Szkoły potwierdza wpisanie Kandydata na listę uczniów/słuchaczy wysyłając potwierdzenie przyjęcia na podany w zgłoszeniu adres e-mail (***mail***).

§6. Na wniosek Kandydata i za zgodą Dyrektora Szkoły, opłata za kurs może zostać uregulowana w pierwszym dniu kursu lub podzielona na raty.

§7. Jeżeli opłata za kurs regulowana jest w formie miesięcznego czesnego, Słuchacz zobowiązuje się do opłacania czesnego do 5 dnia każdego miesiąca z góry.

§8. W skład ceny kursu wchodzą: materiały dydaktyczne, oprogramowanie do wykorzystania podczas kursu, konsultacje z wykładowcą przez okres trwania kursu, egzamin końcowy, świadectwo i/lub certyfikat ukończenia kursu, zaświadczenie ukończenia kursu.

§9. Na podany przez Kandydata adres mailowy ***mail*** zostanie przesłany grafik szkolenia nie później niż na 1 dzień przed jego rozpoczęciem, na którym zostaną wyszczególnione: daty i godziny zajęć.

§10. W przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników danego kursu Szkoła Zen Reiki w Polsce zastrzega sobie prawo do:

  1. zmiany terminu rozpoczęcia kursu,
  2. jego odwołania.

§11. Gdy Kandydat dokonał opłaty za kurs, w sytuacji opisanej w §10 pkt. 2, przysługuje mu prawo 100% zwrotu wpłaconej kwoty w tym również wpisowego.

§12. Z ważnych powodów Kandydat może zmienić termin rozpoczęcia kursu lub też wskazać inną osobę, która w jego miejsce będzie mogła skorzystać z kursu po przedłożeniu pisemnego wniosku do Szkoły Zen Reiki w Polsce.

§13. Umowa niniejsza może zostać wypowiedziana przez Szkołę w trybie natychmiastowym w przypadku nieuzyskania wpisu do ewidencji – Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych lub utraty uprawnień.

§14. W przypadku opisanym w §13 Słuchaczowi nie przysługuje roszczenie o rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki ani prawo do odszkodowania z tego tytułu. Opłaty poniesione za dotychczasową naukę w tym opłata wpisowa oraz opłata czesnego nie podlegają zwrotowi.

§15. 1. Liczbę osób w grupie ustala się na: od 10 osób do 60 osób.

§15. 2. Liczbę osób na warsztatach i ćwiczeniach ustala się na: od 4 do 10 osób.

§16. Czas trwania jednej godziny lekcyjnej wynosi 45 minut.

§17. Program szkolenia będzie realizowany zgodnie z sylabusem przedmiotu dostępnym dla Słuchacza na stronie grupy po zalogowaniu się.

§18. Słuchacz oświadcza, że w pełni rozumie treść tej Umowy, akceptuje jej postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania tych postanowień umownych, które dotyczą jego osoby.

§19. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo oświatowe oraz akty wykonawcze do ustawy, Statut Szkoły Zen Reiki w Polsce, Regulamin kursów dokształcających i szkoleń Szkoły Zen Reiki w Polsce, Zarządzenia Dyrektora Szkoły oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§20. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny w Katowicach.

§21. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§22. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

<<< KONIEC WZORU >>> V.21