Umowa o świadczenie usług edukacyjnych – WZÓR

Wersja: NAT-v.22-1

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

§1. Przedmiotem niniejszej umowy jest odpłatne świadczenie usług edukacyjnych przez Szkołę Zen Reiki w Polsce w Katowicach wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych w 2016 roku pod pozycją 130495 (Adres do korespondencji: ul. Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice), reprezentowaną przez Szkołę Zen Reiki w Polsce, organ prowadzący Piotr Dacjusz Górski, ul. Kościuszki 25, 40-048 Katowice na rzecz ***imię i nazwisko***, adres zamieszkania ***adres***, numer PESEL ***pesel*** zwanego dalej Kandydatem lub Słuchaczem.
§2. Szkoła zobowiązuje się do świadczenia usług edukacyjnych na wybranym przez Kandydata kierunku: ***rodzaj i termin kursu***, zgodnie z sylabusem kursu/przedmiotu a Słuchacz zobowiązuje się do przestrzegania zasad postepowania określonych w statucie Szkoły oraz regulaminach i zarządzeniach obowiązujących w szkole.
§3. Nazwę kursu oraz jego termin Kandydat samodzielnie wybrał i podał do wiadomości Szkole wysyłając zgłoszenie na kurs dokształcający/szkolenie organizowane przez Szkołę Zen Reiki w Polsce, które stanowi integralną część niniejszej umowy.
§4. Umowa zostaje zawarta po:
1.     wypełnieniu i przesłaniu do Szkoły Zen Reiki w Polsce w wersji elektronicznej wniosku – zgłoszenia na kurs dokształcający/szkolenie, oraz
2.     uiszczeniu na rachunek bankowy: ***numer rachunku*** bezzwrotnego wpisowego w wysokości ***cena*** zł (***cena słownie*** złotych).
§5. Po otrzymaniu wniosku – zgłoszenia na kurs dokształcający/szkolenie oraz uznaniu wpłaty wpisowego, dyrektor szkoły potwierdza wpisanie Kandydata na listę uczniów/słuchaczy wysyłając wiadomość z informacją na podany w zgłoszeniu adres e-mail (***mail***).
§6. Na wniosek Kandydata i za zgodą dyrektora szkoły, opłata za kurs może zostać uregulowana w pierwszym dniu kursu w całości lub podzielona na raty.
§7. Jeżeli opłata za kurs regulowana jest w formie miesięcznego czesnego, Słuchacz zobowiązuje się do regularnego i bez opóźnień opłacania czesnego w wysokości ***cena*** zł (***cena słownie*** złotych 00/100) do 5 dnia każdego miesiąca z góry.
§8. W skład ceny kursu wchodzą: opieka i konsultacje z nauczycielem, materiały dydaktyczne, oprogramowanie do wykorzystania podczas kursu, egzamin końcowy, dyplom i/lub certyfikat ukończenia kursu, zaświadczenie ukończenia kursu.
§9. Na podany przez Kandydata adres mailowy ***mail*** zostanie przesłany wstępny grafik szkolenia nie później niż na 1 dzień przed jego rozpoczęciem, na którym zostaną wyszczególnione: daty i godziny zajęć.
§10. W przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników danego kursu Szkoła Zen Reiki w Polsce zastrzega sobie prawo do:
1.     zmiany terminu rozpoczęcia kursu,
2.     jego odwołania.
§11. Gdy Kandydat dokonał opłaty za kurs, w sytuacji opisanej w §10 pkt. 2, przysługuje mu prawo 100% zwrotu wpłaconej kwoty w tym również wpisowego.
§12. Z ważnych powodów Kandydat może zmienić termin rozpoczęcia kursu lub też wskazać inną osobę, która w jego miejsce będzie mogła skorzystać z kursu po przedłożeniu pisemnego wniosku do dyrektora Szkoły Zen Reiki w Polsce.
§13. Umowa niniejsza może zostać wypowiedziana przez Szkołę w trybie natychmiastowym w przypadku nieuzyskania wpisu do ewidencji – Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych lub utraty uprawnień.
§14. W przypadku opisanym w §13 Słuchaczowi nie przysługuje roszczenie o rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki ani prawo do odszkodowania z tego tytułu. Opłaty poniesione za dotychczasową naukę w tym opłata wpisowa oraz opłata czesnego nie podlegają zwrotowi.
§15. 1. Umowa niniejsza może zostać wypowiedziana przez Słuchacza w dowolnym momencie nauki z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§15. 2. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§15. 3. Przy wypowiedzeniu umowy opłaty poniesione za dotychczasową naukę w tym opłata wpisowa oraz opłata czesnego nie podlegają zwrotowi.
§16. 1. Liczbę osób w grupie na wykładach ustala się na od 10 do 80 osób.
§16. 2. Liczbę osób w grupie na warsztatach i ćwiczeniach ustala się na od 4 do 10 osób.
§17. Czas trwania jednej godziny lekcyjnej wynosi 45 minut.
§18. Program szkolenia będzie realizowany zgodnie z sylabusem przedmiotu dostępnym dla Słuchacza na stronie grupy po zalogowaniu się.
§19. Słuchacz oświadcza, że w pełni rozumie treść tej Umowy, akceptuje jej postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania tych postanowień umownych, które dotyczą jego osoby.
§20. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do ustawy, Statut Szkoły Zen Reiki w Polsce, Regulamin kursów dokształcających i szkoleń Szkoły Zen Reiki w Polsce V.22, Zarządzenia Dyrektora Szkoły oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§21. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Rejonowy w Katowicach.
§22. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§23. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

<<< KONIEC WZORU >>> Wersja: NAT-v.22-1

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close