Zasady Przetwarzania Danych Osobowych

data ostatniej modyfikacji: 15 września 2021

1. Informacje ogólne

Dane osobowe słuchaczy i uczniów Szkoły Zen Reiki w Polsce będą przetwarzane przez Administratora. Administratorem jest Szkoła Zen Reiki w Polsce z siedzibą w Katowicach. Adres do korespondencji z Administratorem: ul Staromiejska 6/10d (40-013) oraz sekretariat@zenreiki.edu.pl w celach i w sposób określony poniżej.

Pana / Pani dane osobowe mogą być również przetwarzane i przekazywane do Szkoły Zen Reiki w Polsce (zwanej dalej Szkołą) przez upoważnionych przez placówkę konsultantów i pracowników w celu wykonania umowy o świadczenie usług edukacyjnych lub wspierania Pani / Pana rozwoju w ramach swojej działalności i dalszej nauki w Szkole.

2. Co to są dane osobowe i jakie dane osobowe są przetwarzane?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które pozwalają na Pani / Pana identyfikację w sposób bezpośredni lub
w powiązaniu z innymi informacjami, do których mamy dostęp. Informacje te uzyskiwane są bezpośrednio od
Pani / Pana. Przetwarzamy następujące Pani / Pana dane osobowe:

 • Imię / imiona i nazwisko
 • Numer PESEL
 • datę urodzenia
 • miejsce urodzenia
 • adres e-mail
 • adres zamieszkania / adres korespondencyjny
 • informacje o Pani / Pana kursach odbytych w Szkole, szkoleniach oferowanych przez Szkołę, programach (stypendium, konkursy) z których Pani / Pan skorzysta lub skorzystał/a
 • informacje o tym, w jaki sposób Pani / Pan korzysta ze stron internetowych Szkoły. Na stronach internetowych wykorzystywane są technologie cookies oraz inne podobne technologie. Cookies to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Umożliwiają one nawigację po stronie internetowej Szkoły.

3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Pani / Pana dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • w celu wykonania umowy o świadczenie usług edukacyjnych
 • w celu umożliwienia prowadzenia zajęć edukacyjnych, szkoleniowych i warsztatowych za pośrednictwem zewnętrznej platformy Office365 której właścicielem jest firma Microsoft z siedzibą w Redmond, Waszyngton, Stany Zjednoczone z Oddziałem w Polsce, znajdującym się przy al. Jerozolimskich 195A w (02-222) Warszawie
 • w celu zarządzania Pani / Pana danymi przez okres obowiązywania Pani / Pana umowy ze Szkołą oraz w celu ewidencjonowania i przetwarzania Pani / Pana danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest:

 • wykonywanie z Panią / Panem zawartej ze Szkołą umowy
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59) z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652) z późniejszymi zmianami.
 • Statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Szkoła Zen Reiki w Polsce

Szkoła może również wykorzystać Pani / Pana dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub przysługujących mu uprawnień lub obrony przed roszczeniami, do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz przez czas prowadzenia stosownych postępowań, a także dłużej, jeżeli będzie to uzasadnione brzmieniem orzeczenia. Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest uzasadniony interes Szkoły.

 • w celach komunikacyjnych

Szkoła może kontaktować się z Panią / Panem drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną, telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości SMS w celach administracyjnych lub operacyjnych, przez okres obowiązywania Pani / Pana umowy ze Szkołą. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Szkoły polegający na dzieleniu się z Panią / Panem informacjami w zakresie zapewniającym wysoki standard Pani / Pana obsługi.

 • w celu spersonalizowania Pani / Pana doświadczeń jako Klienta, Pacjenta, Słuchacza / Ucznia w celu informowania Pani / Pana o nowych propozycjach i ofertach Szkoły

Szkoła może wykorzystywać Pani / Pana dane osobowe w celu dopasowania jego usług do Pani / Pana potrzeb i preferencji, przez okres obowiązywania umowy.

Jeżeli wyraziła Pani / Pan zgodę na przesyłanie informacji marketingowych, ma Pan / Pani prawo wycofania zgody w każdym czasie.

Szkoła może przetwarzać Informacje dotyczące Pani / Pana historii edukacji odbytej w Szkole w celu zbudowania profilu Pani / Pana preferencji i wysyłania do Pani / Pana ofert dostosowanych do Pani / Pana preferencji. Administrator nie prowadzi profilowania i automatycznego podejmowania decyzji.

 • w celu usprawniania usług, w celach administracyjnych oraz w celu ochrony interesów biznesowych Szkoła i w celu prowadzenia działalności edukacyjnej i gospodarczej, również w celu prowadzenia księgowości, audytów, weryfikacji tożsamości, zapewnienia bezpieczeństwa, dla celów prawnych, dla celów prowadzenia analiz statystycznych i marketingowych, przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż do końca upływu okresu przedawnienia roszczeń, a w przypadku postępowań przez czas trwania postępowań. Dane osobowe przetwarzamy w takich przypadkach w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole, na przykład w celu prowadzenia dokumentacji podatkowej. W przypadku, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych nie jest obowiązek prawny nałożony na administratora danych, Szkoła może przetwarzać Pani / Pana dane osobowe ze względu na uzasadniony interes administratora danych w zakresie, w jakim jest to konieczne, w celu prowadzenia działalności edukacyjnej i gospodarcze oraz prowadzenia aktualnej dokumentacji.

Pani / Pana decyzja dotycząca przekazania danych osobowych jest dobrowolna. Jednakże, jeżeli niektóre z Pani / Pana danych osobowych nie zostaną przekazane, Szkoła może nie być w stanie zrealizować niektórych z powyżej opisanych celów. Na przykład, aby rozpocząć edukację w Szkole, zgodnie z wymogami stawianymi przez Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652) z późniejszymi zmianami, Szkoła musi znać Pani / Pana imię, imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL aby zrealizować umowę o świadczenie usług edukacyjnych oraz wystawić zaświadczenia potwierdzające ukończenie nauki / kursu / szkolenia lub dane rachunku bankowego, aby móc prawidłowo zidentyfikować dokonanie przez Panią / Pana płatności za naukę.

4. Komu Szkoła może przekazać Pani / Pana dane osobowe?

 • dane mogą zostać wprowadzone i zweryfikowane w Systemie Informacji Oświatowej (SIO),
  PESEL, imię (imiona) i nazwisko.
 • dane mogą zostać przekazane firmie Microsoft w celu rejestracji na platformie Office365,
  imię i nazwisko.
 • dane mogą zostać przekazane organom administracji publicznej i państwowej,
  PESEL, imię (imiona) i nazwisko, ewentualnie na żądanie tych organów adres do korespondencji w tym adres e-mail.
 • dane mogą zostać przekazane nauczycielowi prowadzącemu z Panią / Panem wykłady, warsztaty lub inne zajęcia,
  Imię i nazwisko, szkolny adres e-mail.

Udostępnienie/przekazanie Pani / Pana danych osobowych do wyżej określonych podmiotów nastąpi w określonych powyżej celach lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych osobowych.

Jeśli wyraził/-a Pan / Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pan / Pani taką zgodę wycofać w każdym czasie – wówczas Szkoła zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Zmiany w Zasady Przetwarzania Danych Osobowych

Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wedle własnego uznania w podejmowanych przez Szkołę działaniach związanych z zapewnieniem prywatności oraz do wprowadzania korekt do niniejszych Zasad Przetwarzania Danych Osobowych w dowolnym momencie. W związku z tym Szkoła zachęca do regularnego przeglądu zapisów niniejszego dokumentu. Niniejsze Zasady Przetwarzania Danych Osobowych są aktualne na dzień wskazany jako „data ostatniej modyfikacji” podana na wstępie i na zakończeniu tego dokumentu. Szkoła zobowiązuje się traktować Pani / Pana dane zgodnie z zasadami zawartymi w tym dokumencie.

6. Pani / Pana obowiązki

 • Aby zapewnić aktualność Pani / Pana danych osobowych, prosimy o niezwłoczne informowanie Szkoły o wszelkich zmianach w tym zakresie.
 • Wyraża Pan / Pani zgodę na informowanie osób, których dane zostały przez Panią / Pana podane (w tym osób wskazanych do kontaktu, osób będących beneficjentami świadczeń, podopiecznych) o treści tej Informacji i zobowiązuje się do uzyskania ich zgody na przekazanie Szkole danych osobowych.

7. Pani / Pana prawa

Ma Pani / Pan prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Szkołę i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz usunięcia danych osobowych.

Jeśli ma Pani / Pan wątpliwości dotyczącą sposobu, w jaki Szkoła obsługuje Pani / Pana dane osobowe, prosimy o kontakt. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Jak się skontaktować ze Szkołą?

W przypadku pytań lub zgłoszeń, proszę o kontakt ze Szkołą pocztą elektroniczną na adres sekretariat@zenreiki.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Szkoła Zen Reiki w Polsce, Staromiejska 6/10d, Katowice (40-013) dopisując na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail: Dane Osobowe

9. Informacja RODO dla kandydatów i słuchaczy

Z uwagi na art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679 lub RODO, informujemy że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Zen Reiki w Polsce z siedzibą w Katowicach. Adres do korespondencji: 40-013 Katowice, ulicy Staromiejskiej 6/10D (dalej jako Administrator).
 • Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych proszę kierować pod adresem e-mail sekretariat@zenreiki.edu.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem Dane Osobowe.
 • dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu świadczenia usług edukacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) rozporządzenia 2016/679.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą̨ być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Pani / Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa.
 • Posada Pani / Pan:
  • prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,
  • prawo do sprostowania Pani / Pana danych osobowych, zgodnie z art.16 Rozporządzenia 2016/679,
  • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 Rozporządzenia 2016/679
  • prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art.17 Rozporządzenia 2016/679, w zakresie danych na które wyraziła / wyraził Pani / Pan zgodę̨,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani / Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.
 • jednocześnie nie przysługuje Pani / Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art.6 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych wynikającego z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 • podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych.
 • Pani / Pana dane osobowe nie będą̨ wykorzystywane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Data ostatniej modyfikacji: 15 września 2021

 [KONIEC DOKUMENTU]

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close