Zaawansowany kurs z zakresu ziołolecznictwa, aromaterapii oraz towaroznawstwa zielarskiego z opieką wykwalifikowanego naturopaty, sprzedawcy ziół i suplementów diety.

Zielarz – Fitoterapeuta (kod zawodu: 323012) z towaroznawstwem zielarskim

 

Kurs zawodowy: zielarz – fitoterapeuta (kod zawodu: 323012) z uprawnieniami do prowadzenia sklepu zielarsko – medycznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 21 poz. 118 z póź. zm.).

Dla kogo dedykujemy kurs?

Kurs przeznaczony jest dla osoby które chcą zostać specjalistami z dziedziny ziołolecznictwa i aromaterapii w zawodzie zielarz-fitoterapeuta oraz chcą podjąć pracę na stanowisku sprzedawcy w sklepie zielarsko-medycznym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do kursu może przystąpić osoba, która posiada minimum wykształcenie średnie – nie jest wymagane świadectwo dojrzałości (matura).

Celem kursu jest zapoznanie słuchacza z podstawami:

 • farmakologii,
 • farmakognozji,
 • fitochemii roślin leczniczych i trujących,
 • botaniki,
 • towaroznawstwa zielarskiego,
 • psychologii zdrowia,
 • anatomia i fizjologia,
 • pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • zasad składania mieszanek ziołowych,
 • fitoterapii w jednostkach chorobowych,
 • dietetyka i fizjologia żywienia,
 • aromaterapii,
 • hortiterapii,
 • rodzajów, sposobu znakowania opakowań znaczenia instrukcji używania lub ulotki informacyjnej;
 • zasad prawidłowego przechowywania i obrotu produktami leczniczymi oraz postępowania w przypadku reklamacji i wstrzymania lub wycofania z obrotu;

Absolwent naszego szkolenia będzie przygotowany m.in. do:

 • prowadzenia własnego sklepu zielarsko-medycznego.
 • prowadzenia obsługi klienta sklepu zielarskiego na bardzo wysokim poziomie.
 • udzielania rad i wskazówek co do stosowania ziół oraz aromaterapii w profilaktyce i chorobie.

Kończąc kurs słuchacz zdaje egzaminy z:

 1. towaroznawstwo zielarskie;
 2. zielarz – fitoterapeuta (kod zawodu 323012);
 3. ziołolecznictwo w terapiach naturalnych i komplementarnych;
 4. aromaterapia w terapiach naturalnych i komplementarnych.

Podstawa prawna:

 • Podstawę prawną działania Szkoły Zen Reiki w Polsce stanowi Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.). Jak również określona jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652 z póź. zmianami) 
 • Zawód sprzedawcy w sklepie zielarsko – medycznym reguluje ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007r., nr 75 poz 492) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu poza aptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz.U. z 2009r, nr 21 poz 118 z późn. zm.)
 • Praktykę i naukę zawodową nadzoruje instytucja szkoleniowa pn. „Piotr Dacjusz Górski” z Tarnowa, działająca na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 781 z późn. zm.)

Forma kształcenia:

Kurs zielarz-fitoterapeuta oraz towaroznawstwo zielarskie jest kursem prowadzonym w systemie samokształcenia kierowanego na odległość – przez Internet z zajęciami online na żywo, ze stałą opieką wykwalifikowanego nauczyciela i instruktora przedmiotu.

Słuchacz w trakcie trwania nauki ma dostęp do nielimitowanych konsultacji telefonicznych lub udziału w konsultacjach online z nauczycielami w godzinach ich dyżurowania.

Cały kurs obejmuje cztery podstawowe moduły + praktyka zawodowa:

 • 89 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych i 70 godzin nauki własnej z przedmiotu towaroznawstwo zielarskie.
 • 94 godzin zajęć teoretycznych, 50 godzin zajęć praktycznych i 80 godzin nauki własnej z przedmiotu zielarz-fitoterapeuta.
 • 51 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych i 50 godzin nauki własnej z przedmiotu ziołolecznictwo.
 • 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych i 50 godzin nauki własnej z przedmiotu aromaterapia.
 • 80 godzin praktyki zawodowej.

Zajęcia prowadzone są w systemie samokształcenia kierowanego – e-learning za pośrednictwem spotkań i konferencji online – przez Internet za pośrednictwem udostępnionego przez szkołę programu komputerowego.

Szczegółowy wykaz godzin (h): Wykłady 254; Ćwiczenia/seminaria 140; Projekty/opracowania 60; Konsultacje 20; Praktyki zawodowe 80; Nauka własna 250; Egzaminy 6.

Inwestycja w kurs:

miesięczne czesne:  285 zł – płatne do 5 dnia każdego miesiąca nauki

Wpisowe – opłata jednorazowa: 99 zł

Osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy minimum 6 miesięcy przysługuje zniżka w opłacie miesięcznej za kurs w wysokości 50 zł. Aby skorzystać ze zniżki wymagane jest przesłanie do szkoły oryginalnego zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy.


Masz pytania przed wysłaniem zgłoszenia? Zapraszamy do kontaktu.

e-mail: sekretariat@zenreiki.edu.pl
tel.: 32 307 47 57 nr wew. 3