Ogólnokształcący kurs zawodowy
dyplomowany naturoterapeuta – naturopata REKRUTACJA 2021

 

Kurs dyplomowany naturoterapeuta – naturopata (Naturopata kod zawodu 323009)  to ogólnokształcący kurs e-learningowy z rozszerzonym programem uprawnień i kwalifikacji zawodowych dla naturoterapeuty. Kurs organizowany jest przez Szkołę Zen Reiki w Polsce – KATOWICE i jest to kurs internetowy w systemie samokształcenia kierowanego e-learning ze stałą opieką nauczyciela prowadzącego.

Zajęcia i nauka praktyczna prowadzona jest przez placówkę w KATOWICACH.

Nauka na kursie trwa 18 miesięcy (1,5 roku) w systemie ciągłym – bez podziału na semestry + jeden miesiąc praktyk. W sumie 19 miesięcy nauki i praktyki.

Nabór na kierunek prowadzony jest dwa razy w roku – w miesiącach marzec i wrzesień.

Całkowity wymiar godzin przedmiotu: 734 godziny w tym: 175 godzin wykładów, 32 godzin ćwiczeń, 32 godziny warsztatów, 22 godzin konsultacji obowiązkowych, 3 godziny egzaminu, 18 godzin projektów i opracowań własnych, 56 godzin praktyk zawodowych, 396 godzin nauki własnej.


Kolejny start kierunku NATUROPATA – dyplomowany naturoterapeuta:

edycja X (10) rozszerzona o dodatkowe przedmioty w wymiarze 734 godziny

wrzesień 2021

ZAPISY od połowy lipca 2021

 

wpisowe: 99 zł

czesne miesięczne 250 zł

 


Opis zawodu NATUROPATA (323009) na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
opis zawodu na stronie gov.pl – kliknij tutaj lub 
zobacz pełny opis zawodu Naturopata (format *PDF)


WAŻNA INFORMACJA PRAWNA

Szkoła prowadzi kompletne kształcenie zgodnie z normą zawodu naturopata (323009) opisaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po ukończeniu Szkoły oraz odebraniu Dyplomu i zaświadczeń MEN nie ma konieczności poddawania się dodatkowym egzaminom (np. w Izbach Rzemieślniczych) aby być zawodowym naturoterapeutą – naturopatą i prowadzić swój gabinet. Szkoła przeprowadza egzaminy oraz wystawia dokumenty zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z póź. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652 z póź. zmianami) a praktyki zawodowe nadzoruje instytucja szkoleniowa zarejestrowana i działająca na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.

Wystawione przez Szkołę dokumenty są ważne na terenie Polski i poza jej granicami w szczególności w państwach członkowskich UE/EFTA: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Liechtenstein, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Malcie, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgrzech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. ****4)

* * *

Główny cel kursu naturopata:

 1. Student potrafi stosować niekonwencjonalne naturalne metody terapii i leczenia takie jak: ziołolecznictwo, arterapię, diety, akupresurę, hydroterapię, i inne w połączeniu z praktykami klasycznej medycyny.
 2. Potrafi udzielać porad dotyczących higieny życia, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej.
 3. Zna metody i zasady poprawy jakości życia pacjentów i promuje zdrowy styl życia.
 4. Potrafi prowadzić zajęcia i warsztaty terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem plastyki, muzyki, bajkoterapii, dramy, stymulowania zmysłów.
 5. Posiada umiejętności praktyczne i teoretyczne poparte zaświadczeniem druku Ministerstwa Edukacji Narodowej z towaroznawstwa zielarskiego, które uprawnia do prowadzenia i sprzedawania w sklepie zielarsko medycznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
 6. Potrafi kierować placówką terapii naturalnych.
 7. Potrafi kształcić osoby wykonujące inne zawody medyczne i paramedyczne.

Kurs obejmuje m.in. następujące działy (wykłady i ćwiczenia):

 1. filozofia zdrowia z podstawami psychologii i profilaktyki zdrowotnej;
 2. komunikacja z pacjentem i etyka naturopaty;
 3. coaching oraz podstawy NLP w pracy z pacjentem;
 4. ziołolecznictwo;
 5. towaroznawstwo zielarskie;
 6. tradycyjna medycyna chińska;
 7. wodolecznictwo;
 8. oczyszczanie organizmu;
 9. podstawy anatomii, fizjologii i patologii człowieka;
 10. anatomia energetyczna;
 11. podstawy biologii i chemii;
 12. energoterapia i biomasaż;
 13. pierwsza pomoc;
 14. ruch w profilaktyce i podczas problemów zdrowotnych;
 15. homeopatia;
 16. refleksoterapia;
 17. dietetyka;
 18. aromaterapia;
 19. arteterapia;
 20. hortiterapia;
 21. mindfulness – trening uważności;
 22. biomasaż i diagnostyka wegetatywno-rezonansowa;
 23. Komunikacja i budowanie relacji w pracy z grupą;
 24. Autoprezentacja;
 25. Edukacja dorosłych;
 26. Podstawy przedsiębiorczości

Dodatkowa specjalizacja w trakcie trwania nauki

Dobrowolnie i bezpłatnie każdy student Szkoły może przystąpić do projektu edukacyjnego „specjalista medycyny naturalnej„. Po pozytywnym ukończeniu projektu i złożeniu Komisji Weryfikacyjnej i Egzaminacyjnej powołanej przez Dyrektora Szkoły raportu, student może otrzymać tytuł: specjalisty medycyny naturalnej. Do programu można dołączyć pod koniec nauki na kierunku terapie naturalne.

Podczas trwania kursu odbywają się dobrowolne, dodatkowe i bezpłatne egzaminy

W ramach kierunku naturopata odbywają się dodatkowe, nieobowiązkowe egzaminy których ukończenie daje dodatkowe kompetencje zawodowe. Pozytywne ukończenie takiego egzaminu potwierdzane jest dodatkowo wydaniem przez Szkołę Zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632 z późn. zm.).

Lista dodatkowych egzaminów (w nawiasie oznaczono egzaminy zawodowe + kod zawodu)

 1. Coaching – indywidualny trener
 2. Ziołolecznictwo w terapiach naturalnych
 3. Towaroznawstwo zielarskie (uprawnienia do prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego)
 4. Aromaterapia w terapiach naturalnych
 5. Zielarz – fitoterapeuta (kod zawodu: 323012) *1)
 6. Homeopatia w terapiach naturalnych
 7. Tradycyjna Medycyna Chińska dla naturopaty **2)
 8. Konsultant tradycyjnego feng shui ***3)
 9. Doradca dietetyczny
 10. Instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej
 11. Kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów terapii naturalnych oraz komplementarnych
 12. Biomasażysta (kod zawodu: 323003)
 13. hortiterapia
 14. mindfulness – trening uważności

*1) Do egzaminu zielarz – fitoterapeuta mogą przystąpić słuchacze, którzy uczestniczą w dodatkowych zajęciach ze specjalizacji ziołolecznictwo (zajęcia we wtorki w godzinach późno popołudniowych / wieczornych) oraz zdadzą pozytywnie egzamin z: 1. ziołolecznictwa w terapiach naturalnych, 2. towaroznawstwa zielarskiego oraz 3. aromaterapii w terapiach naturalnych.

**2) Do egzaminu mogą przystąpić słuchacze, którzy uczestniczą w dobrowolnych zajęciach ze specjalizacji tradycyjna medycyna chińska.

***3) Do egzaminu mogą przystąpić słuchacze, którzy uczestniczą w dobrowolnych zajęciach ze specjalizacji feng shui.

Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany programu dla kierunku NAT z przyczyn losowych, organizacyjnych lub wymuszonych wprowadzeniem nowych przepisów prawa.

Dodatkowe informacje dla kandydata i słuchacza szkoły

 

Ważna informacja – jak prowadzone są zajęcia i zasady ukończenia kierunku

 1. Wszystkie wykłady oraz wybrane warsztaty i ćwiczenia prowadzone są przez Internet na żywo za pośrednictwem systemu konferencji udostępnionej przez system Office365.
 2. Zajęcia odbywają się w weekendy w godzinach późno popołudniowych lub wieczornych.
 3. Szkoła udostepnia bezpłatnie swoim uczniom na czas nauki licencję edukacyjną na pakiet Office 365.
 4. Wszystkie wykłady prowadzone przez Internet są rejestrowane (nagrywane i arhiwizowane) a nagrania, prezentacje, materiały pdf, skrypty itp., udostępniane 24/7 słuchaczom na stronie grupy w Internecie.
 5. Aby móc przystąpić do egzaminu końcowego należy wykazać się frekwencją na zajęciach (prowadzonych przez Internet) nie mniejszą niż 50%.

Ćwiczenia i praktyki zawodowe

Podczas trwania kursu, student odbywa praktyki zawodowe w wymiarze 56 godzin. Praktyki zawodowe prowadzone są w miejscu zamieszkania studenta. Szkoła i nasi nauczyciele wspierają i pomagają w praktyjkach zawodowych.

Naszą Szkołę wyróżnia m.in. to, że:

 1. każdy nasz słuchacz otrzymuje możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych online (przez Internet) ze specjalizacji (ziołolecznictwo, tradycyjna medycyna chińska lub feng shui);
 2. Ponadto, podczas trwania nauki można otrzymać dodatkowe uprawnienia w zawodzie m.in.: zielarz – fitoterapeuta (kod zawodu: 323012), biomasażysta (kod zawodu: 323003) oraz sprzedawca w sklepie zielarsko – medycznym;
 3. każdy nasz słuchacz może przystapić bezpłatnie do programu: specjalista medycyny naturalnej.
 4. Zajęcia prowadzone są na żywo a nagrania archiwizowane i dostępne wraz z materiałami z zajęć, prezentacjami i skryptami z dowolnego miejsca na świecie.

Podstawa prawna

Podstawę prawną działania Szkoły Zen Reiki w Polsce stanowi Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.). Jak również określona jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632 z późn. zm.).

Praktykę zawodową nadzoruje instytucja szkoleniowa pn. „Piotr Dacjusz Górski” z Tarnowa, działająca na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 781 z późn. zm.).

 

Terminy rozpoczęcia nauki

 • od wrzesień 2021 (18 miesięcy + 1 miesiąc praktyki) do marzec 2023

Inwestycja za naukę

Za naukę na kursie pobierana jest opłata miesięczna płatna do 5 dnia każdego miesiąca z góry (od 09/2021 do 03/2023). Wysokość miesięcznej opłaty – czesnego za naukę wynosi 250 zł.

Wpisowe – opłata jednorazowa: 99 zł

Osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy minimum 6 miesięcy przysługuje zniżka w opłacie miesięcznej za kurs w wysokości 50 zł. Aby skorzystać ze zniżki wymagane jest przesłanie do szkoły oryginalnego zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy.


 

Masz pytania przed wysłaniem zgłoszenia? Zapraszamy do kontaktu.

e-mail: sekretariat@zenreiki.edu.pl
tel.: 32 307 47 57 nr wew. 3

 

****4) Może być wymagana dodatkowa legalizacja/weryfikacja dokumentu. Szczegółowe regulacje prawne należy sprawdzić w konkretnym państwie w którym chce się praktykować i wykonywać zawód naturoterapeuty/naturopaty.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close