naturopaci - Szkoła Zen Reiki w Polsce

Naturoterapeuta / naturoterapia – uzyskaj lub uzupełnij swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe

dyplomowany naturoterapeuta – naturopata studia – naturoterapia

 

Naturoterapia studia - Szkoła Zen Reiki w Polsce

Nowy nabór na kierunek terapie naturalne i komplementarne – NATUROPATA 2023

 

Rekrutacja trwa nie dłużej niż do 28 kwietnia lub do momentu osiągnięcia maksymalnej ilości pozytywnie zweryfikowanych zgłoszeń.

pierwsze zajęcia: 13 i 14 maja 2023

REKRUTACJA WIOSNA 2023 ZAKOŃCZONA

 


Kurs dyplomowany naturoterapeuta – naturopata (Naturopata kod zawodu 323009)  to ogólnokształcący kurs e-learningowy z rozszerzonym programem wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych dla naturoterapeuty. Kurs organizowany jest przez Szkołę Zen Reiki w Polsce i jest to kurs internetowy w systemie samokształcenia kierowanego e-learning ze stałą opieką nauczyciela prowadzącego.

Kurs naturopata umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych w zawodzie naturoterapeuta – naturopata (kod zawodu 323009)

Zajęcia i nauka praktyczna prowadzona jest przez placówkę w KATOWICACH.

Nauka na kursie trwa od maja 2023 do grudnia 2024 roku w systemie ciągłym – bez podziału na semestry w tym jeden miesiąc praktyk.

Nabór na kierunek prowadzony jest dwa razy w roku – w okresie wiosennym (luty – kwiecień) i jesiennym (wrzesień – listopad).

Całkowity wymiar godzin przedmiotu: 734 godziny w tym: 175 godzin wykładów, 32 godzin ćwiczeń, 32 godziny warsztatów, 22 godzin konsultacji obowiązkowych, 3 godziny egzaminu, 18 godzin projektów i opracowań własnych, 56 godzin praktyk zawodowych, 396 godzin nauki własnej, oraz zajęcia dodatkowe fakultatywne nieobowiązkowe w wymiarze maksymalnym 346 godzin.

Całkowity wymiar godzin przedmiotu wraz z zajęciami dodatkowymi fakultatywnymi: 1080 godzin


Opis zawodu NATUROPATA (323009) na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
opis zawodu na stronie gov.pl – kliknij tutaj lub 
zobacz pełny opis zawodu Naturopata (format *PDF)


WAŻNA INFORMACJA PRAWNA

Szkoła prowadzi kompletne kształcenie zgodnie z normą zawodu naturopata (323009) opisaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po ukończeniu szkoły oraz odebraniu Dyplomu i Zaświadczenia ukończenia kursu nie ma konieczności poddawania się dodatkowym egzaminom (np. w Izbach Rzemieślniczych) aby być zawodowym naturoterapeutą – naturopatą i prowadzić swój gabinet. Szkoła przeprowadza egzaminy oraz wystawia dokumenty zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z póź. zmianami) oraz §22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652 z póź. zmianami) a praktyki zawodowe nadzoruje instytucja szkoleniowa zarejestrowana i działająca na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.

naturopata - Szkoła Zen Reiki w Polsce

Główny cel kursu naturopata:

 1. słuchacz potrafi stosować niekonwencjonalne naturalne metody terapii i leczenia takie jak: ziołolecznictwo, arterapię, diety, akupresurę, hydroterapię, i inne w połączeniu z praktykami klasycznej medycyny;
 2. potrafi udzielać porad dotyczących higieny życia, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej;
 3. zna metody i zasady poprawy jakości życia pacjentów i promuje zdrowy styl życia;
 4. potrafi prowadzić zajęcia i warsztaty terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem plastyki, muzyki, bajkoterapii, dramy, stymulowania zmysłów;
 5. posiada umiejętności praktyczne i teoretyczne poparte odpowiednim zaświadczeniem z towaroznawstwa zielarskiego, które uprawnia do prowadzenia i sprzedawania w sklepie zielarsko medycznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia;
 6. potrafi kierować placówką terapii naturalnych;
 7. potrafi kształcić osoby wykonujące inne zawody medyczne i paramedyczne;
 8. ma świadomość i potrafi podjąć odpowiednie kroki i decyzje o dalszych, samodzielnych etapach nauki w zawodzie naturopata.

 

Naturoterapeuta – kurs obejmuje m.in. następujące działy (wykłady i ćwiczenia)

 1. filozofia zdrowia z podstawami psychologii i profilaktyki zdrowotnej;
 2. komunikacja z pacjentem i etyka naturopaty;
 3. coaching oraz podstawy NLP w pracy z pacjentem;
 4. ziołolecznictwo;
 5. towaroznawstwo zielarskie;
 6. tradycyjna medycyna chińska;
 7. wodolecznictwo;
 8. oczyszczanie organizmu;
 9. podstawy anatomii, fizjologii i patologii człowieka;
 10. anatomia energetyczna;
 11. podstawy biologii i chemii;
 12. energoterapia i biomasaż;
 13. pierwsza pomoc;
 14. ruch w profilaktyce i podczas problemów zdrowotnych;
 15. homeopatia;
 16. refleksoterapia;
 17. dietetyka;
 18. aromaterapia;
 19. arteterapia;
 20. hortiterapia;
 21. mindfulness – trening uważności;
 22. biomasaż i diagnostyka wegetatywno-rezonansowa;
 23. komunikacja i budowanie relacji w pracy z grupą;
 24. autoprezentacja;
 25. edukacja dorosłych;
 26. podstawy przedsiębiorczości.

 

Dodatkowe zajęcia i seminaria specjalizujące w trakcie trwania nauki

 • Podczas trwania nauki każdy słuchacz może uczestniczyć w piątkowych zajęciach dodatkowych (wykłady online – fakultatywne lub stacjonarne). Zajęcia organizowane są najczęściej raz w miesiącu, w wymiarze 3 – 5 godzin.
 • Podczas trwania nauki słuchacz może uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (wykłady online – fakultatywne lub stacjonarne) w ramach tzw. specjalizacji. Szkoła prowadzi zajęcia dodatkowe fakultatywne z: ziołolecznictwa (zielarz – fitoterapeuta), feng shui – psychologii wnętrz, Tradycyjnej Medycyny Chińskiej oraz hipnozy.
 • Podczas trwania nauki każdy nasz słuchacz może uczestniczyć w zajęciach (nieobowiązkowych) stacjonarnych w Katowicach z przedmiotów: biomasaż, gabinet terapii naturalnych, warsztat arteterapii
 • Dobrowolnie i bezpłatnie każdy słuchacz szkoły może przystąpić do projektu edukacyjnego „specjalista medycyny naturalnej„. Po pozytywnym ukończeniu projektu i złożeniu Komisji Weryfikacyjnej i Egzaminacyjnej powołanej przez Dyrektora Szkoły raportu, słuchacz może otrzymać certyfikat i honorowy tytuł: specjalisty medycyny naturalnej. Do programu można dołączyć po pozytywnym ukończeniu nauki na kierunku terapie naturalne.
 • Podczas trwania nauki nasi słuchacze mają dostęp do specjalnych dodatkowych lekcji wideo. Lekcje wideo to dodatkowa formą poszerzania wiedzy z zakresu naturoterapii. To dodatkowa wiedza, nowe umiejętności i kompetencje.

 

Zapoznaj się z dodatkowymi dokumentami:

 

Podczas trwania nauki odbywają się dobrowolne, dodatkowe i bezpłatne egzaminy

W ramach kierunku terapie naturalne odbywają się dodatkowe, nieobowiązkowe egzaminy których ukończenie daje dodatkowe kompetencje zawodowe. Pozytywne ukończenie takiego egzaminu potwierdzane jest dodatkowo wydaniem przez szkołę Zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.

Lista dodatkowych, dobrowolnych egzaminów (w nawiasie oznaczono egzaminy z kodem zawodu)

 1. Coaching – indywidualny trener
 2. Podstawy ziołolecznictwa w terapiach naturalnych
 3. Towaroznawstwo zielarskie (uprawnienia do prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego)
 4. Aromaterapia w terapiach naturalnych
 5. Zielarz – fitoterapeuta (kod zawodu: 323012) *1)
 6. Podstawy homeopatii w terapiach naturalnych
 7. Tradycyjna Medycyna Chińska dla naturopaty **2)
 8. Konsultant tradycyjnego feng shui ***3)
 9. Doradca dietetyczny
 10. Instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej
 11. Kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów terapii naturalnych oraz komplementarnych
 12. Biomasażysta (kod zawodu: 323003)
 13. Hortiterapia
 14. Mindfulness – trening uważności

Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany programu dla kierunku NAT z przyczyn losowych, organizacyjnych lub wymuszonych wprowadzeniem nowych przepisów prawa.

 

Ważna informacja – jak prowadzone są zajęcia i zasady ukończenia kierunkuNauka w szkole - 4 etapy - zajęcia weekendowe, zajęcia fakultatywne, prace zaliczeniowe i egzaminy dodatkowe, praktyki zawodowe i nauka własna

 1. Wszystkie wykłady oraz wybrane warsztaty i ćwiczenia prowadzone są przez Internet na żywo za pośrednictwem systemu konferencji udostępnionej przez system Office365.
 2. Zajęcia odbywają się w weekendy w godzinach późno popołudniowych lub wieczornych.
 3. Szkoła udostepnia bezpłatnie swoim uczniom na czas nauki licencję edukacyjną na pakiet Office 365 (Word, Excel, PowerPoint).
 4. Wszystkie wykłady prowadzone przez Internet są rejestrowane (nagrywane i zarchiwizowane) a nagrania, prezentacje, materiały pdf, skrypty itp., udostępniane 24/7 słuchaczom na stronie grupy w Internecie.
 5. Każdy nasz słuchacz ma dostęp do dodatkowych lekcji wideo, które są przygotowywane przez naszych nauczycieli. Lekcje wideo są dodatkową formą poszerzania wiedzy z zakresu naturoterapii. To dodatkowa wiedza, nowe umiejętności i kompetencje.
 6. Aby móc przystąpić do egzaminu końcowego należy wykazać się frekwencją na zajęciach (prowadzonych przez Internet) nie mniejszą niż 50%.

 

Ćwiczenia i praktyki zawodowe

Podczas trwania kursu, słuchacz odbywa praktyki zawodowe w wymiarze 56 godzin. Praktyki zawodowe prowadzone są w miejscu zamieszkania słuchacza. Szkoła i nasi nauczyciele wspierają i pomagają w praktykach zawodowych.

Naszą szkołę wyróżnia m.in. to, że:

 1. Każdy nasz słuchacz otrzymuje możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych fakultatywnych online (przez Internet) w ramach tzw. specjalizacji (ziołolecznictwo, tradycyjna medycyna chińska, feng shui i hipnoza);
 2. każdy nasz słuchacz może uczestniczyć w dodatkowych stacjonarnych warsztatach z: biomasażu, arteterapii oraz gabinetu terapii naturalnych;
 3. Podczas trwania nauki można uzyskać i uzupełnić wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe m.in. z zakresu: zielarstwa i fitoterapii (kod zawodu: 323012), biomasażu (kod zawodu: 323003) oraz uzyskać uprawnienia do sprzedaży lub prowadzenia sklepu zielarsko – medycznego;
 4. Każdy nasz słuchacz / absolwent może przystąpić bezpłatnie do programu: „Specjalista medycyny naturalnej”;
 5. Zajęcia prowadzone są na żywo a nagrania archiwizowane i dostępne wraz z materiałami z zajęć, prezentacjami i skryptami z dowolnego miejsca na świecie;
 6. Każdy nasz słuchacz w trakcie trwania nauki, w ramach opłaty czesnego, może korzystać z profesjonalnych sesji coachingowych z akredytowanym coachem;
 7. Po zakończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu, nasi absolwenci mogą kontynuować naukę na Podyplomowym Studium Terapii Naturalnych i Komplementarnych poszerzając swoją wiedzę i stając się ekspertem w swojej dziedzinie.

 

Podyplomowe studium

Każdy absolwent naszej szkoły może podejmować dalsze kształcenie na Podyplomowym Studium Terapii Naturalnych i Komplementarnych Szkoły Zen Reiki w Polsce. Każdy nasz absolwent otrzymuje od 25% do nawet 50% zniżki na wybrany kierunek podyplomowy.

Studium dla naturoterapeutów prowadzimy w formie zajęć stacjonarnych w Katowicach lub Tarnowie oraz hybrydowo lub całkowicie online (przez Internet) – w zależności od rodzaju wybranego kierunku.

Podyplomowe Studium Terapii Naturalnych i Komplementarnych Szkoły Zen Reiki w Polsce uruchamiane jest z uwzględnieniem obowiązujacych wymogów i potrzeb rynku pracy w RP a nabór rozpoczyna się każdej jesieni.

 

Czas trwania i opłaty za naukę – czesne

 • Nauka trwa od: maja 2023 do grudnia 2024 roku
 • Wysokość opłaty czesnego: 300 zł
 • Opłata wpisowa: 99 zł

 

Zapoznaj się z dodatkowymi dokumentami:

 

 


 

Masz pytania przed wysłaniem zgłoszenia? Zapraszamy do kontaktu.

e-mail: sekretariat@zenreiki.edu.pl
tel.: 32 307 47 57

 

 


*1) Do egzaminu zielarz – fitoterapeuta mogą przystąpić słuchacze, którzy uczestniczą w dodatkowych zajęciach ze specjalizacji ziołolecznictwo (zajęcia we wtorki w godzinach późno popołudniowych / wieczornych) oraz zdadzą pozytywnie egzamin z: 1. podstaw ziołolecznictwa w terapiach naturalnych, 2. towaroznawstwa zielarskiego oraz 3. aromaterapii w terapiach naturalnych.

**2) Do egzaminu mogą przystąpić słuchacze, którzy uczestniczą w dobrowolnych zajęciach ze specjalizacji tradycyjna medycyna chińska.

***3) Do egzaminu mogą przystąpić słuchacze, którzy uczestniczą w dobrowolnych zajęciach ze specjalizacji feng shui.