Szczęśliwy i radosny człowiek, uczestnik kursu Naturopata - kurs zawodowy naturopata (kod zawodu naturopata: 323009)

Uzyskaj lub uzupełnij swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe

kierunek: Terapie Naturalne i Komplementarne

Naturopata (kod zawodu 323009)

 

Naturoterapia studia - Szkoła Zen Reiki w Polsce

Rekrutacja na kierunek Terapie Naturalne i Komplementarne – Naturopata (kod zawodu 323009) prowadzona jest dwa razy w roku, w semestrze wiosennym (marzec – kwiecień) oraz jesiennym (sierpień – wrzesień). Czas trwania nauki wynosi 19 miesięcy.

 

Rekrutacja oraz zapisy są prowadzone do 29 marca 2024 roku albo do momentu osiągnięcia maksymalnej liczby uczestników.
Liczba wolnych miejsce: 19 (na dzień 26.02.2024)

pierwsze zajęcia już 13 i 14 kwietnia 2024

 

 


Kurs dyplomowany naturoterapeuta – naturopata (Naturopata kod zawodu 323009)  to ogólnokształcący kurs e-learningowy z rozszerzonym programem wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych dla naturoterapeuty. Kurs organizowany jest przez Szkołę Zen Reiki w Polsce i jest to kurs internetowy w systemie samokształcenia kierowanego e-learning ze stałą opieką nauczyciela prowadzącego.

Kurs naturopata umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych w zawodzie naturoterapeuta – naturopata (kod zawodu NATUROPATA 323009)

Zajęcia i nauka praktyczna prowadzona jest przez placówkę w KATOWICACH.

Nauka na kursie trwa od kwietnia 2024 do października 2025 roku w systemie ciągłym – bez podziału na semestry w tym jeden miesiąc praktyk.

Nabór na kierunek prowadzony jest dwa razy w roku – w okresie wiosennym (luty – kwiecień) i jesiennym (wrzesień – listopad).

Całkowity wymiar godzin przedmiotu: 749 godziny w tym: 184 godzin wykładów, 41 godzin ćwiczeń, 29 godziny warsztatów, 22 godzin konsultacji obowiązkowych, 3 godziny egzaminu, 18 godzin projektów i opracowań własnych, 56 godzin praktyk zawodowych, 396 godzin nauki własnej, oraz zajęcia dodatkowe fakultatywne nieobowiązkowe w wymiarze maksymalnym 346 godzin.

Całkowity wymiar godzin przedmiotu wraz z zajęciami dodatkowymi fakultatywnymi: 1095 godzin


Opis zawodu NATUROPATA (323009) na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
opis zawodu na stronie gov.pl – kliknij tutaj lub 
zobacz pełny opis zawodu Naturopata (format *PDF)


WAŻNA INFORMACJA PRAWNA

Szkoła Zen Reiki w Polsce prowadzi kompletne kształcenie zgodnie z normą zawodu naturopata (kod zawodu 323009) opisaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po ukończeniu szkoły oraz odebraniu Dyplomu i Zaświadczenia ukończenia kursu nie ma konieczności poddawania się dodatkowym egzaminom (np. w Izbach Rzemieślniczych) aby być zawodowym naturoterapeutą – naturopatą i prowadzić swój gabinet. Szkoła przeprowadza egzaminy oraz wystawia dokumenty zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z póź. zmianami) oraz §22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652 z póź. zmianami) a praktyki zawodowe nadzoruje instytucja szkoleniowa zarejestrowana i działająca na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.

naturopata - Szkoła Zen Reiki w Polsce

Główny cel kursu naturopata:

 1. słuchacz potrafi stosować niekonwencjonalne naturalne metody terapii i leczenia takie jak: ziołolecznictwo, arterapię, diety, akupresurę, hydroterapię, krenoterapię, biomasaż, tradycyjną medycynę chińską, wizualizację i inne w połączeniu z praktykami klasycznej medycyny;
 2. potrafi udzielać porad dotyczących higieny życia, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej;
 3. zna metody i zasady poprawy jakości życia pacjentów i promuje zdrowy styl życia;
 4. potrafi prowadzić zajęcia i warsztaty terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem plastyki, muzyki, bajkoterapii, dramy, stymulowania zmysłów;
 5. posiada umiejętności praktyczne i teoretyczne poparte odpowiednim zaświadczeniem z towaroznawstwa zielarskiego, które uprawnia do prowadzenia i sprzedawania w sklepie zielarsko medycznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia;
 6. potrafi kierować placówką terapii naturalnych;
 7. potrafi kształcić osoby wykonujące inne zawody medyczne i paramedyczne;
 8. ma świadomość i potrafi podjąć odpowiednie kroki i decyzje o dalszych, samodzielnych etapach nauki w zawodzie naturopata.

 

Naturopata – kurs obejmuje m.in. następujące działy (wykłady i ćwiczenia)

 1. filozofia zdrowia z podstawami psychologii i profilaktyki zdrowotnej;
 2. komunikacja z pacjentem i etyka naturopaty;
 3. coaching oraz podstawy NLP w pracy z pacjentem;
 4. ziołolecznictwo;
 5. towaroznawstwo zielarskie;
 6. tradycyjna medycyna chińska;
 7. wodolecznictwo (hydroterapia i krenoterapia);
 8. oczyszczanie organizmu;
 9. podstawy anatomii, fizjologii i patologii człowieka;
 10. anatomia energetyczna;
 11. podstawy biologii i chemii;
 12. energoterapia i biomasaż;
 13. pierwsza pomoc;
 14. ruch w profilaktyce i podczas problemów zdrowotnych;
 15. homeopatia;
 16. refleksoterapia;
 17. dietetyka;
 18. aromaterapia;
 19. arteterapia;
 20. hortiterapia;
 21. mindfulness – trening uważności;
 22. biomasaż i diagnostyka wegetatywno-rezonansowa;
 23. komunikacja i budowanie relacji w pracy z grupą;
 24. autoprezentacja;
 25. edukacja dorosłych;
 26. podstawy przedsiębiorczości.

 

Dodatkowe zajęcia i seminaria specjalizujące w trakcie trwania nauki

 • Podczas trwania nauki każdy słuchacz może uczestniczyć w piątkowych zajęciach dodatkowych (wykłady online – fakultatywne lub stacjonarne). Zajęcia organizowane są najczęściej raz w miesiącu, w wymiarze 3 – 5 godzin dydaktycznych.
 • Podczas trwania nauki słuchacz może uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (wykłady online – fakultatywne lub stacjonarne) w ramach tzw. specjalizacji. Szkoła prowadzi zajęcia dodatkowe fakultatywne z: ziołolecznictwa (zawód zielarz – fitoterapeuta), feng shui – psychologii wnętrz, Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.
 • Podczas trwania nauki każdy nasz słuchacz może uczestniczyć w zajęciach (nieobowiązkowych – dodatkowych) stacjonarnych w Katowicach z przedmiotów: biomasaż, gabinet terapii naturalnych, oraz w kursach wakacyjnych z: radiestezji terapeutycznej i teleradiestezji, masażu dźwiękiem miś, terapii kranio-sakralnej czy klasycznego masażu relaksacyjnego z kosmetycznym masażem twarzy. 
 • Każdy absolwent szkoły, dobrowolnie i całkowicie bezpłatnie może przystąpić do projektu edukacyjnego „Specjalista Medycyny Naturalnej„. Po pozytywnym ukończeniu projektu i złożeniu Komisji Weryfikacyjnej i Egzaminacyjnej powołanej przez dyrektora szkoły raportu, słuchacz może otrzymać certyfikat i tytuł: Specjalisty Medycyny Naturalnej, nadawany przez Szkołę Zen Reiki w Polsce. Do programu można dołączyć po pozytywnym ukończeniu nauki na kierunku Terapie Naturalne i Komplementarne – Naturopata oraz Uzdrawianie Integracyjno – Psychotroniczne™.

 

Zapoznaj się z dodatkowymi dokumentami:

 

Podczas trwania nauki odbywają się dobrowolne, dodatkowe i bezpłatne egzaminy

W ramach kierunku terapie naturalne – Naturopata odbywają się dodatkowe, nieobowiązkowe egzaminy których ukończenie daje dodatkowe kompetencje zawodowe. Pozytywne ukończenie takiego egzaminu potwierdzane jest dodatkowo wydaniem przez szkołę Zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Lista dodatkowych, dobrowolnych egzaminów (w nawiasie oznaczono egzaminy z kodem zawodu)

 1. Coaching – indywidualny trener
 2. Podstawy ziołolecznictwa w terapiach naturalnych
 3. Towaroznawstwo zielarskie (uprawnienia do prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego)
 4. Aromaterapia w terapiach naturalnych
 5. Zielarz – fitoterapeuta (kod zawodu: 323012) *1)
 6. Podstawy homeopatii w terapiach naturalnych
 7. Tradycyjna Medycyna Chińska dla naturopaty **2)
 8. Konsultant tradycyjnego feng shui ***3)
 9. Doradca dietetyczny
 10. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 11. Wykładowca i instruktor terapii naturalnych oraz komplementarnych
 12. Biomasażysta (kod zawodu: 323003)
 13. Hortiterapia
 14. Mindfulness – trening uważności

Szkoła Zen Reiki w Polsce zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie i sylabusie kursu/szkolenia w celu aktualizacji materiału dydaktycznego lub dostosowania go do zmieniających się standardów edukacyjnych i wymogów branżowych. Wszelkie zmiany w sylabusie zostaną dokonane z należytym wyprzedzeniem i nie będą miały negatywnego wpływu na ogólną jakość oraz cel edukacyjny kursu.

 

Nauka w szkole - 4 etapy - zajęcia weekendowe, zajęcia fakultatywne, prace zaliczeniowe i egzaminy dodatkowe, praktyki zawodowe i nauka własna

Ważna informacja – jak prowadzone są zajęcia i zasady ukończenia kierunku

 1. Wszystkie wykłady, a także wybrane warsztaty i ćwiczenia, odbywają się online na żywo za pomocą platformy konferencyjnej w ramach systemu Microsoft365.
 2. Zajęcia zaplanowane są na weekendy, w godzinach późno popołudniowych lub wieczornych, aby umożliwić uczestnictwo jak największej liczbie osób.
 3. Szkoła oferuje swoim uczniom, na czas trwania nauki, bezpłatną licencję edukacyjną na pakiet Microsoft365, który obejmuje Word, Excel, PowerPoint oraz Teams, wspierając tym samym ich proces edukacyjny.
 4. Wszystkie wykłady realizowane online są rejestrowane, co umożliwia ich nagrywanie i archiwizowanie. Dostęp do nagrań, prezentacji, materiałów w formacie PDF, skryptów i innych zasobów edukacyjnych jest zapewniony bez ograniczeń (24/7) na stronie internetowej grupy.
 5. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest osiągnięcie frekwencji na zajęciach online na poziomie co najmniej 50%.

 

Ćwiczenia i praktyki zawodowe

W trakcie kursu słuchacz zobowiązany jest do odbycia praktyk zawodowych, które trwają łącznie 56 godzin. Praktyki te realizowane są w miejscu zamieszkania uczestnika, co zapewnia wygodę i dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Szkoła wspólnie z naszymi nauczycielami zapewnia wsparcie oraz pomoc w organizacji i przebiegu praktyk zawodowych, gwarantując efektywne i praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

 

Czym się wyróżniamy?

Nasza Szkoła Zen Reiki w Polsce wyróżnia się na tle innych placówek oświatowych oraz firm i instytucji szkoleniowych dzięki unikalnym możliwościom, które oferuje swoim słuchaczom i absolwentom. Oto kluczowe aspekty naszej oferty:

 1. Oferujemy dostęp do dodatkowych fakultatywnych zajęć online w ramach specjalizacji, takich jak ziołolecznictwo, tradycyjna medycyna chińska i feng shui, umożliwiając naszym słuchaczom pogłębianie wiedzy w wybranych obszarach.
 2. Umożliwiamy udział w stacjonarnych warsztatach z biomasażu, gabinetu terapii naturalnych oraz w kursach wakacyjnych z radiestezji terapeutycznej i teleradiestezji, masażu dźwiękiem mis, terapii kranio-sakralnej, oraz klasycznego masażu relaksacyjnego z kosmetycznym masażem twarzy, co pozwala na praktyczne rozwijanie umiejętności.
 3. Podczas trwania nauki nasi słuchacze mają szansę uzyskać i rozwijać wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe, między innymi w obszarze zielarstwa i fitoterapii (kod zawodu: 323012) oraz biomasażu (kod zawodu: 323003), oraz uzyskania uprawnień do sprzedaży lub prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego.
 4. Każdy absolwent ma możliwość bezpłatnego przystąpienia do programu „Specjalista medycyny naturalnej„, co jest kolejnym krokiem w kierunku profesjonalizacji ich ścieżki zawodowej.
 5. Zajęcia odbywają się na żywo, a ich nagrania są archiwizowane i dostępne wraz z materiałami dydaktycznymi, prezentacjami i skryptami z każdego miejsca na świecie, zapewniając elastyczność w nauce.
 6. W ramach opłaty czesnego zapewniamy dostęp do  profesjonalnych sesji coachingowych z akredytowanym coachem, co wspiera rozwój osobisty i zawodowy naszych słuchaczy.
 7. Po zakończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu, absolwenci mają możliwość kontynuowania edukacji w naszej szkole, uczestnicząc bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach w kursach i warsztatach, co pozwala na ciągłe poszerzanie wiedzy i umacnianie pozycji eksperta w wybranej dziedzinie.

 

Czas trwania nauki i opłaty czesnego

 • Nauka trwa od: kwietnia 2024 do października 2025 roku
 • Wysokość opłaty czesnego: 300 zł
 • Opłata wpisowa: 99 zł

 

Zapoznaj się z dodatkowymi dokumentami:

 


 

Masz pytania przed wysłaniem zgłoszenia?
Zapraszamy do kontaktu.

e-mail: sekretariat@zenreiki.edu.pl
tel.: 32 307 47 57

 

 


*1) Do egzaminu zielarz – fitoterapeuta mogą przystąpić słuchacze, którzy uczestniczą w dodatkowych zajęciach ze specjalizacji ziołolecznictwo (zajęcia we wtorki w godzinach późno popołudniowych / wieczornych) oraz zdadzą pozytywnie egzamin z: 1. podstaw ziołolecznictwa w terapiach naturalnych, 2. towaroznawstwa zielarskiego oraz 3. aromaterapii w terapiach naturalnych.

**2) Do egzaminu mogą przystąpić słuchacze, którzy uczestniczą w dobrowolnych zajęciach ze specjalizacji tradycyjna medycyna chińska.

***3) Do egzaminu mogą przystąpić słuchacze, którzy uczestniczą w dobrowolnych zajęciach ze specjalizacji feng shui.


Pytania i odpowiedzi o naturoterapeucie i jego pracy…

Kim jest naturopata?
Naturopata to osoba, która skupia się na całościowym podejściu do zdrowia i leczenia pacjenta. W odróżnieniu od konwencjonalnej medycyny, naturopaci wykorzystują naturalne metody leczenia, takie jak ziołolecznictwo, terapia żywieniowa, akupunktura i masaże, aby pomóc pacjentom w przywróceniu równowagi organizmu i stymulacji naturalnych procesów samouzdrawiania. Naturopaci kładą nacisk na profilaktykę i edukację pacjentów, aby pomóc w utrzymaniu zdrowia i uniknięciu chorób. Ich podejście do zdrowia jest holistyczne, co oznacza, że ​​traktują pacjenta jako całość, a nie tylko jego objawy. Naturopatia jest coraz popularniejsza jako uzupełnienie tradycyjnej medycyny, a wielu ludzi korzysta z usług naturopatów, aby uzyskać lepsze rezultaty w leczeniu swoich dolegliwości zdrowotnych.

Naturopaci pomagają pacjentom w osiągnięciu i utrzymywaniu zdrowia poprzez holistyczne podejście do zdrowia. Korzyści, jakie można osiągnąć dzięki pracy z naturopatą to:

 • lepsze samopoczucie psychiczne i fizyczne,
 • poprawa układu trawiennego i odchudzanie,
 • lepszy sen i redukcja stresu,
 • wzmocnienie układu odpornościowego,
 • poprawa jakości skóry i włosów,
 • optymalizacja poziomu hormonów,
 • lepsza kondycja fizyczna i poprawa wydajności treningowej.

Czym zajmuje się naturopata?
Naturopata na co dzień zajmuje się wspieraniem zdrowia swoich pacjentów poprzez wykorzystanie naturalnych metod leczenia, takich jak dieta, suplementy diety, ziołolecznictwo, masaże, akupunktura oraz techniki relaksacyjne. Naturopata przeprowadza szczegółowe wywiady z pacjentem, aby zrozumieć przyczyny jego dolegliwości i opracować spersonalizowany plan terapeutyczny. Ponadto, naturopata edukuje swoich pacjentów na temat zdrowego stylu życia i zachęca do podejmowania aktywności fizycznej oraz pracy nad redukcją stresu.

Naturopata na co dzień zajmuje się:

 • wspieraniem zdrowia swoich pacjentów poprzez naturalne metody leczenia,
 • diagnozowaniem przyczyn dolegliwości pacjenta poprzez szczegółowe wywiady,
 • opracowywaniem spersonalizowanych planów terapeutycznych dla każdego pacjenta,
 • wykorzystywaniem naturalnych metod leczenia, takich jak dieta, suplementy diety, ziołolecznictwo, masaże, akupunktura oraz techniki relaksacyjne,
 • edukowaniem swoich pacjentów na temat zdrowego stylu życia, w tym zdrowej diety, aktywności fizycznej oraz redukcji stresu.

Czy naturopata to lekarz?
Naturopata nie jest lekarzem w tradycyjnym sensie, ponieważ nie ukończył studiów medycznych i nie ma prawa do wykonywania zawodu lekarza. Naturopaci stosują naturalne metody leczenia, takie jak dieta, ziołolecznictwo i akupunktura, aby wspomóc zdrowie swoich pacjentów. Jednakże, przed rozpoczęciem leczenia u naturopaty, zawsze należy skonsultować się z lekarzem. Naturopata to zawód z dziedziny medycyny naturalnej, który bazuje na holistycznym podejściu do zdrowia i dobrego samopoczucia. Mimo że naturopata nie jest lekarzem w tradycyjnym sensie, to może pomóc pacjentom w osiągnięciu równowagi i zdrowia poprzez naturalne metody leczenia i profilaktyki, takie jak:

 • dieta i suplementacja,
 • ziołolecznictwo i fitoterapia,
 • akupunktura i energoterapia,
 • masaże i biomasaże,
 • terapia ruchowa,
 • medytacja i relaksacja.

Naturopaci zwykle skupiają się na przyczynach chorób, a nie tylko na objawach, co pozwala leczyć cały organizm, a nie tylko konkretne choroby. Warto jednak pamiętać, że przed podjęciem leczenia u naturopaty lub w trakcie jego trwania warto poddać się dodatkowym konsultacją lekarskim, co przyczyni się do jeszcze lepszych efektów prowadzonej przez naturoterapeutę terapii naturalnej.

Co oznacza słowo naturopata?
Słowo „naturopata” oznacza osobę praktykującą naturalne metody leczenia i propagującą zdrowy styl życia. Naturopatia to holistyczne podejście do zdrowia, oparte na naturalnych metodach leczenia, takich jak dieta, aktywność fizyczna, ziołolecznictwo i masaże. Naturopaci często pomagają pacjentom w zapobieganiu chorobom poprzez profilaktykę i zdrowy styl życia. W wielu krajach naturopatia jest uznawana jako alternatywna forma opieki zdrowotnej. Ważne jest, aby wybierać wykwalifikowanych specjalistów o dobrych referencjach.

Kto może zostać naturopatą?
Aby zostać naturopatą, konieczne jest zainteresowanie medycyną naturalną oraz zdobycie praktycznego doświadczenia. Wymagane jest uzyskanie wiedzy z zakresu medycyny naturalnej, terapii naturalnych oraz uczestnictwo w kursie naturopaty. Wykształcenie umożliwiające pracę w zawodzie można zdobyć poprzez przygotowanie zawodowe. Warto poszerzać swoją wiedzę również poprzez kursy, szkolenia oraz rozwijanie praktyki przez budowanie relacji z pacjentami i promowanie swoich umiejętności.

Czy naturopata to Zawód medyczny?
Naturopata to zawód związany ze zdrowiem i leczeniem, jednak nie jest on klasyfikowany jako zawód medyczny w tradycyjnym sensie. Naturopata to specjalista od zdrowia naturalnego, który stawia na holistyczne metody leczenia i profilaktykę. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod medycznych (w nurcie paradygmatu biomedycznego), naturopaci wykorzystują naturalne podejścia do leczenia (w nurcie paradygmatu holistycznego), takie jak dieta, suplementacja, akupunktura, masaże czy praca z bioenergią klienta/pacjenta. Pomagają one pacjentom wzmocnić ich naturalne zdolności do samoleczenia, a także poprawić ogólny stan zdrowia. W Polsce naturopaci nie są klasyfikowani jako zawód medyczny, jednak w niektórych krajach, takich jak Stany Zjednoczone czy Kanada, istnieją organizacje, które regulują praktykę naturopatii. Mimo to, coraz więcej osób decyduje się na naturalne podejście do zdrowia i korzysta z usług naturopatów w celu poprawy swojego samopoczucia i zdrowia.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close