Formularz – Wniosek / Zgłoszenie
kandydata na słuchacza Szkoły Zen Reiki w Polsce

 

Podanie prawidłowych danych w poniższym wniosku jest niezbędne do rozpoczęcia nauki w Szkole Zen Reiki w Polce.

Podane dane są w pełni bezpieczne i chronione w Internecie protokołem HTTPS, który uniemożliwia przejęcie oraz odczytanie tych danych przez osoby trzecie.

 


e-Wniosek – Zgłoszenie do Szkoły

  Imię (imiona) i nazwisko

  Data oraz miejsce urodzenia

  Numer PESEL

  Adres zamieszkania, korespondencyjny

  Adres email

  Nr telefonu

  Nazwa kursu, kierunku kształcenia
  (wybierz odpowiedni kierunek z rozwijanej listy)

  Osoba polecająca naszą Szkołę (pole nie jest obowiązkowe)

  Załącznik do wniosku - jeżeli wymagany(*pdf *jpg *png)

  OŚWIADCZENIA I ZGODY:

  1. Wysłanie wniosku rekrutacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu kursów dokształcających i szkoleń Szkoły Zen Reiki w Polsce V.21.
  2. Wysłanie niniejszego wniosku rekrutacyjnego jest jednoznaczne z chęcią zawarcia przeze mnie umowy o świadczenie usług edukacyjnych ze Szkołą Zen Reiki w Polsce - zgodnie z treścią umowy, która jest dostępna poniżej. Jestem świadomy/a, że umowa zostaje zawarta automatycznie po dokonaniu przeze mnie wpłaty wpisowego lub wpłaty czesnego za pierwszy miesiąc nauki za ten kurs/szkolenie.
  3. Jednocześnie oświadczam, że znam i akceptuję:
  a) Regulamin kursów dokształcających i szkoleń Szkoły Zen Reiki w Polsce V.21,
  b) Umowę o świadczenie usług edukacyjnych, która stanowi integralną część niniejszego zgłoszenia V.21.
  4. Zobowiązuje się do pokrycia kosztów kształcenia (czesne za naukę płatne miesięcznie do 5 dnia każdego miesiąca z góry) najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

  INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH:

  1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Słuchacza, jest Szkoła Zen Reiki w Polsce reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Staromiejskiej 6/10d w Katowicach. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie pod nr +48 32 307 47 57 lub drogą mailową: sekretariat@zenreiki.edu.pl.
  2. Dane osobowe Słuchacza przetwarzane są w celu realizacji usługi edukacyjnej. Dane osobowe Słuchacza będą przetwarzane na podstawie ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.) jak również Rozporządzenia Ministra Edykacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652).
  3. Na podstawie zgody na przetwarzanie, dane Słuchacza przetwarzane są w celu otrzymy-wania informacji o aktualnej działalności Szkoły oraz wydarzeniach edukacyjnych, kultu-ralnych, popularno-naukowych, organizowanych przez Szkołę. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym powyżej można wycofać, wysyłając wiadomość mailową na adres: sekretariat@zenreiki.edu.pl.
  4. Dane osobowe Słuchacza będą przetwarzane przez cały czas trwania kursu, a następnie zostaną poddane archiwizacji.
  5. Odbiorcami danych Słuchacza będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także odbiorcy świadczący usługi na rzecz Szkoły w celu obsługi systemu Szkoły, a tak-że banki pośredniczące w płatnościach za usługi edukacyjne.
  6. Słuchacz posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. W przypadku przetwarzania danych, o których mowa w ust. 3 Słuchacz ma także prawo żądać usunięcia jego danych osobowych.
  8. Podanie danych przez Słuchacza w celu określonym w ust. 2 jest obligatoryjne. W przypadku niepodania danych Słuchacz nie może skorzystać z udziału w kursie. Poda-nie danych przez Słuchacza w celu określonym w ust. 3 jest dobrowolne.
  9. Słuchacz ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskie-go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Jak dbamy o Twoje dane osobowe? : Zapoznaj się z informacjami na stronie Szkoły Zen Reiki w Polsce - tutaj

  OŚWIADCZENIE:

  Znam i akceptuję Regulamin kursów dokształcających i szkoleń Szkoły Zen Reiki w Polsce V.21 oraz umowę o świadczenie usług edukacyjnych V.21.

  Akceptuję zasady nauki w Szkole Zen Reiki w Polsce i wysyłam swoje zgłoszenie

   


   

  Masz pytania przed wysłaniem zgłoszenia? Zapraszamy do kontaktu.

  e-mail: sekretariat@zenreiki.edu.pl
  tel.: 32 307 47 57 nr wew. 3

   

   

  Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close