Zgłoszenie na kurs dokształcający / szkolenie
organizowane przez Szkołę Zen Reiki w Polsce

Uzdrawianie Integracyjno – Psychotroniczne™

Podanie prawidłowych danych w poniższym wniosku jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpoczęcia nauki w Szkole Zen Reiki w Polce. Podane dane są w pełni bezpieczne i chronione protokołem HTTPS, który uniemożliwia przejęcie oraz odczytanie tych danych przez osoby trzecie.

Wniosek rekrutacyjny

 


  Imię (imiona) i nazwisko

  Data oraz miejsce urodzenia (podaj: dd.mm.rrrr, Miejscowość)

  Numer PESEL

  Adres zamieszkania (podaj: ulicę i numer domu oraz miejscowość z kodem pocztowym.)

  Adres email

  Nr telefonu

  Nazwa kursu, kierunku kształcenia
  (wybierz odpowiedni kierunek z rozwijanej listy)

  Osoba polecająca (pole nie jest obowiązkowe)

  Załącznik do wniosku - jeżeli wymagany(*pdf *jpg *png)

  OŚWIADCZENIA I ZGODY:

  1. Wysłanie wniosku rekrutacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu kursów dokształcających i szkoleń Szkoły Zen Reiki w Polsce V.22.
  2. Wysłanie niniejszego wniosku rekrutacyjnego jest jednoznaczne z chęcią zawarcia przeze mnie umowy o świadczenie usług edukacyjnych ze Szkołą Zen Reiki w Polsce - zgodnie z treścią umowy, która jest dostępna poniżej. Jestem świadomy/a, że umowa zostaje zawarta automatycznie po dokonaniu przeze mnie wpłaty wpisowego lub wpłaty czesnego za pierwszy miesiąc nauki za ten kurs/szkolenie. Ponadto jestem świadomy/a, że w ciągu 14 dni od zawarcia tej umowy, mogę od niej odstąpić bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.
  3. Jednocześnie oświadczam, że znam i akceptuję:
  a) Regulamin kursów dokształcających i szkoleń Szkoły Zen Reiki w Polsce V.22,
  b) Umowę o świadczenie usług edukacyjnych, która stanowi integralną część niniejszego zgłoszenia V.22-1.
  4. Zobowiązuje się do pokrycia kosztów kształcenia (czesne za naukę płatne miesięcznie do 5 dnia każdego miesiąca z góry) najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW:

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuje się, iż:

  1) administratorem danych osobowych kandydatów jest Szkoła Zen Reiki w Polsce z siedzibą w Katowicach (adres do korespondencji: ul. Staromiejska 6/10D, 40-013 Katowice).
  2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, na podstawie Art.6 ust.1 lit. C - spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
  6) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
  8) kontakt z Administratorem: sekretariat@zenreiki.edu.pl.

  Jak dbamy o Twoje dane osobowe? : Zapoznaj się z informacjami na stronie Szkoły Zen Reiki w Polsce - tutaj

  OŚWIADCZENIE:

  Znam i akceptuję Regulamin kursów dokształcających i szkoleń Szkoły Zen Reiki w Polsce V.22, umowę o świadczenie usług edukacyjnych V.22-1 oraz Zasady Przetwarzania Danych Osobowych w Szkole Zen Reiki w Polsce.

  Akceptuję zasady nauki w Szkole Zen Reiki w Polsce i wysyłam swoje zgłoszenie

  UWAGA! Po wysłaniu tego zgłoszenia, w ciągu 5 minut otrzymasz od nas zwrotne potwierdzenie e-mail. Sprawdź swoją pocztę, również folder SPAM. Znajdziesz tam ważne informacje rekrutacyjne.

  Wysyłam swoje zgłoszenie

      

  Masz pytania przed wysłaniem zgłoszenia? Zapraszamy do kontaktu.

  e-mail: sekretariat@zenreiki.edu.pl
  tel.: 32 307 47 57

  Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close