Kierunek parapsychologia stosowana – Dyplomowany Parapsycholog – psychotronik

Kierunek – Parapsychologia Stosowana z psychotroni. Student po jego ukończeniu otrzymuje tytuł dyplomowanego parapsychologa – psychotronika.

Po pozytywnym ukończeniu nauki w naszej Szkole – kierunek parapsychologia stosowana z psychotroniką, nasi absolwenci otrzymują dyplom ukończenia szkoły oraz zaświadczenie ukończenia kursu w kodzie zawodu: 516190 – pozostali astrolodzy, wróżbici i pokrewni.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu Szkoła wydaje na ministerialnym druku MEN. Ponadto absolwent otrzymuje dyplom ukończenia Szkoły Zen Reiki w Polsce – kierunek Parapsychologia Stosowana z tytułem: dyplomowany parapsycholog – psychotronik.

Nauka trwa 1,5 roku (18 miesięcy) w systemie ciągłym – bez podziału na semestry;

 • Zajęcia prowadzone są w systemie samokształcenia kierowanego przez Internet (wykłady na żywo w godzinach popołudniowych i/lub wieczornych);
 • Inwestycja w naukę to 250,00 zł za jeden miesiąc płatne do 5 dnia każdego miesiąca z góry.

WAŻNA INFORMACJA: na kierunek dyplomowany parapsycholog – psychotronik przyjmujemy osoby, które ukończyły 21 rok życia oraz których stan psychiczny i psychologiczny (weryfikacja podczas ankiety online) pozwala na rozpoczęcie nauki w szkole.

Kurs obejmuje m.in. następujące działy (wykłady i ćwiczenia):

 1. historia parapsychologii i psychotroniki;
 2. zasady BHP wykonywania ćwiczeń i praktyk parapsychologicznych;
 3. czakry i ciała subtelne;
 4. odmienne stany umysłu;
 5. filozofia życia duchowego;
 6. prawa rządzące światem;
 7. wizualizacja twórcza;
 8. medytacja, koncentracja i kontemplacja;
 9. odczuwanie i kontrola energii;
 10. energia seksualna – jak ją wykorzystywać i z nią pracować;
 11. podświadomość;
 12. praca z emocjami i afirmacjami;
 13. kontakt z nadświadomością;
 14. minerały;
 15. przedmioty i miejsca mocy;
 16. rozwijanie zdolności percepcji pozazmysłowej;
 17. techniki i zasady samouzdrawiania;
 18. dywinacja – przepowiadanie przyszłości;
 19. sny i ich znaczenie;
 20. eksterioryzacja – OBE (Out of Body Experiences – doświadczenia z pobytu poza ciałem);
 21. istoty energetyczne – nawiązywanie kontaktu;
 22. hipnoza i autohipnoza w zdrowiu i parapsychologii.

Wszystkie wykłady oraz wybrane warsztaty i ćwiczenia prowadzone są przez Internet za pośrednictwem systemu konferencji udostępnionej przez system Office365. Wybrane zajęcia praktyczne prowadzone są także stacjonarnie w Katowicach (obecność na zajęciach w Katowicach nie jest obowiązkowa).

Podczas trwania nauki student otrzymuje dostęp do zamkniętej grupy PARAPSYCHOLOGIA w której znajdują się niezbędne materiały, skrypty oraz archiwalne nagrania ze wszystkich wykładów, warsztatów i ćwiczeń.

Ćwiczenia i praktyki zawodowe

Podczas trwania kursu, student odbywa praktyki zawodowe w wymiarze 112 godzin oraz praktyki prowadzenia badań z parapsychologii w wymiarze 80 godzin.

Wystawiane przez Szkołę oraz instytucję szkoleniową dokumenty i zaświadczenia, honorowane są w państwach członkowskich UE/EFTA: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Liechtenstein, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Malcie, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgrzech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Podstawa prawna

Podstawę prawną działania Szkoły Zen Reiki w Polsce stanowi Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.). Jak również określona jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632 z późn. zm.).

Praktykę zawodową nadzoruje instytucja szkoleniowa pn. „Piotr Dacjusz Górski” z Tarnowa, działająca na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 781 z późn. zm.).

Inwestycja

Za naukę pobierana jest opłata miesięczna płatna do 5 dnia każdego miesiąca z góry. Wysokość miesięcznej opłaty za kurs dyplomowanego parapsychologa wynosi 250 zł.

Wpisowe – opłata jednorazowa: 99 zł (opłata wpisowego nie podlega zwrotowi).

Osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy minimum 6 miesięcy przysługuje zniżka w opłacie czesnego za kurs w wysokości 50 zł/miesięcznie. Aby skorzystać ze zniżki wymagane jest przesłanie do szkoły oryginalnego zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy. Zniżka nie obowiązuje przy opłacie wpisowego.


Masz pytania przed wysłaniem zgłoszenia? Zapraszamy do kontaktu.

e-mail: sekretariat@zenreiki.edu.pl
tel.: 32 307 47 57 nr wew. 3